آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 همدان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 833,719 124,404,601,097 Rls. 3,833,849 $
2 3 1396 همدان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 745,606 111,285,966,136 Rls. 3,429,633 $
3 12 1396 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 148,950 90,536,436,850 Rls. 2,424,300 $
4 4 1396 همدان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 575,286 86,472,243,655 Rls. 2,658,639 $
5 5 1396 همدان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 501,880 75,523,271,436 Rls. 2,308,189 $
6 11 1396 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 114,700 71,264,937,300 Rls. 1,932,700 $
7 9 1396 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 136,530 69,286,325,330 Rls. 1,964,155 $
8 11 1396 همدان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 382,266 64,765,487,631 Rls. 1,758,458 $
9 7 1396 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 122,040 62,185,981,860 Rls. 1,828,320 $
10 7 1396 همدان عراق 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 367,675 57,265,258,364 Rls. 1,691,269 $
11 8 1396 همدان عراق 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 327,388 52,367,916,716 Rls. 1,502,826 $
12 9 1396 همدان عراق 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 308,770 50,082,617,012 Rls. 1,418,704 $
13 10 1396 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 69,600 44,906,324,150 Rls. 1,244,200 $
14 7 1396 همدان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,173,110 42,848,212,328 Rls. 1,270,086 $
15 10 1396 همدان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 246,495 40,906,570,912 Rls. 1,133,722 $
16 3 1396 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 183,800 31,706,020,800 Rls. 977,100 $
17 2 1396 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 205,850 31,134,171,900 Rls. 959,480 $
18 12 1396 همدان عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 153,280 30,463,095,215 Rls. 814,790 $
19 8 1396 همدان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 49,740 29,035,462,500 Rls. 825,000 $
20 6 1396 همدان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 167,880 25,603,434,345 Rls. 771,990 $
21 6 1396 همدان عراق 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 157,633 24,236,297,628 Rls. 725,203 $
22 6 1396 همدان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,752,310 23,290,152,680 Rls. 700,884 $
23 2 1396 همدان عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 113,300 19,229,797,550 Rls. 592,617 $
24 4 1396 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 104,900 18,254,886,000 Rls. 560,900 $
25 8 1396 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 21,120 17,963,329,160 Rls. 515,120 $
26 8 1396 همدان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,235,280 17,156,429,072 Rls. 494,112 $
27 12 1396 همدان عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 151,945 17,030,164,575 Rls. 455,865 $
28 12 1396 همدان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 151,710 16,974,722,670 Rls. 455,130 $
29 8 1396 همدان عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 350,000 16,787,721,000 Rls. 493,000 $
30 4 1396 همدان عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 88,530 15,828,118,350 Rls. 486,915 $
31 11 1396 همدان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 550,000 15,748,280,000 Rls. 430,000 $
32 12 1396 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 239,226 14,765,670,642 Rls. 395,934 $
33 11 1396 همدان عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 125,815 13,925,735,940 Rls. 377,445 $
34 10 1396 همدان عراق 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 82,150 13,647,212,278 Rls. 378,680 $
35 10 1396 همدان عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 75,630 13,537,895,400 Rls. 376,765 $
36 8 1396 همدان عراق 85393120 لامپ کم مصرفComract 37,200 13,074,986,925 Rls. 373,945 $
37 3 1396 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 239,855 12,967,479,093 Rls. 399,601 $
38 5 1396 همدان عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 78,600 12,885,948,900 Rls. 393,500 $
39 3 1396 همدان عراق 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 83,790 12,505,020,696 Rls. 385,434 $
40 10 1396 همدان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 114,830 12,464,696,610 Rls. 344,490 $
41 8 1396 همدان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 115,000 12,072,102,000 Rls. 345,000 $
42 10 1396 همدان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,411,050 11,648,278,122 Rls. 323,119 $
43 12 1396 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 514,820 11,520,294,360 Rls. 308,892 $
44 5 1396 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 210,069 11,416,923,457 Rls. 348,534 $
45 1 1396 همدان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 5,558,528 11,354,653,016 Rls. 350,190 $
46 1 1396 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 70,900 10,767,705,000 Rls. 332,100 $
47 12 1396 همدان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 61,268 10,495,673,565 Rls. 281,739 $
48 7 1396 همدان عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 74,014 10,265,210,775 Rls. 301,300 $
49 12 1396 همدان عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 161,519 9,971,444,738 Rls. 267,624 $
50 9 1396 همدان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 60,900 9,947,476,296 Rls. 280,269 $
51 9 1396 همدان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 699,790 9,867,338,056 Rls. 279,916 $
52 2 1396 همدان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 99,000 9,634,452,000 Rls. 296,910 $
53 6 1396 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 52,700 9,622,689,900 Rls. 289,800 $
54 10 1396 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 429,010 9,290,181,186 Rls. 257,406 $
55 9 1396 همدان عراق 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 6,376 9,271,013,000 Rls. 263,000 $
56 11 1396 همدان عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 45,800 9,243,702,600 Rls. 251,900 $
57 6 1396 همدان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 92,000 9,162,579,000 Rls. 276,000 $
58 9 1396 همدان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 4,061,225 9,009,163,549 Rls. 254,834 $
59 1 1396 همدان عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 61,000 8,992,251,856 Rls. 277,242 $
60 11 1396 همدان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,776,500 8,774,787,076 Rls. 237,876 $
61 10 1396 همدان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,768,060 8,560,125,281 Rls. 237,382 $
62 11 1396 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 367,280 8,110,464,066 Rls. 220,368 $
63 9 1396 همدان عراق 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 143,234 7,960,338,321 Rls. 225,103 $
64 3 1396 همدان عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 44,500 7,941,822,900 Rls. 244,750 $
65 5 1396 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 49,520 7,847,243,340 Rls. 239,820 $
66 3 1396 همدان عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 9,600,000 7,788,336,000 Rls. 240,000 $
67 9 1396 همدان عراق 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 36,100 7,664,421,000 Rls. 216,600 $
68 5 1396 همدان عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 76,000 7,466,562,000 Rls. 228,000 $
69 12 1396 همدان عراق 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 33,400 7,465,996,200 Rls. 200,400 $
70 8 1396 همدان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,205,740 7,253,867,362 Rls. 206,878 $
71 10 1396 همدان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 521,090 7,110,525,944 Rls. 198,009 $
72 6 1396 همدان عراق 04031090 ک ک ک ماست 224,977 7,100,022,029 Rls. 213,728 $
73 2 1396 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 132,819 7,087,941,764 Rls. 218,447 $
74 8 1396 همدان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 208,500 7,076,907,000 Rls. 208,500 $
75 9 1396 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 333,150 7,069,645,890 Rls. 199,890 $
76 11 1396 همدان عراق 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 41,320 7,036,178,128 Rls. 190,414 $
77 7 1396 همدان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 69,000 7,012,401,000 Rls. 207,000 $
78 12 1396 همدان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,895,275 6,926,034,320 Rls. 185,648 $
79 7 1396 همدان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 201,500 6,839,313,000 Rls. 201,500 $
80 7 1396 همدان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,195,770 6,735,458,819 Rls. 198,358 $
81 6 1396 همدان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,057,110 6,455,266,951 Rls. 194,798 $
82 9 1396 همدان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 61,000 6,450,348,000 Rls. 183,000 $
83 4 1396 همدان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,112,000 6,319,036,340 Rls. 194,256 $
84 5 1396 همدان عراق 04031090 ک ک ک ماست 194,949 6,071,565,704 Rls. 185,202 $
85 8 1396 همدان عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 36,500 6,064,703,150 Rls. 174,350 $
86 3 1396 همدان عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 61,000 5,938,080,000 Rls. 183,000 $
87 2 1396 همدان عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 118,646 5,726,855,936 Rls. 176,510 $
88 1 1396 همدان عراق 04031090 ک ک ک ماست 181,118 5,579,193,114 Rls. 172,061 $
89 11 1396 همدان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,930,500 5,495,570,526 Rls. 149,359 $
90 8 1396 همدان عراق 04031090 ک ک ک ماست 162,819 5,381,264,982 Rls. 154,680 $
91 6 1396 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 96,444 5,280,782,192 Rls. 159,133 $
92 11 1396 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 115,295 5,206,139,266 Rls. 141,307 $
93 2 1396 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 266,700 5,191,260,300 Rls. 159,986 $
94 12 1396 همدان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,205,998 5,188,923,611 Rls. 138,955 $
95 2 1396 همدان عراق 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 51,879 5,048,486,369 Rls. 155,583 $
96 1 1396 همدان عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 27,800 4,959,770,200 Rls. 152,900 $
97 2 1396 همدان عراق 04031090 ک ک ک ماست 156,416 4,820,475,155 Rls. 148,556 $
98 3 1396 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 242,800 4,727,619,600 Rls. 145,680 $
99 10 1396 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 78,393 4,674,727,221 Rls. 129,350 $
100 1 1396 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 86,874 4,648,546,526 Rls. 143,342 $
مجموع کل
1,973,929,019,765 ريال
مجموع کل
57,429,404 دلار