آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 يزد افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 15,121,672 56,023,243,897 Rls. 1,726,953 $
2 5 1396 يزد افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 13,922,472 52,311,997,809 Rls. 1,596,404 $
3 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,580,317 47,507,526,062 Rls. 1,347,004 $
4 8 1396 يزد افغانستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 11,690,820 45,975,869,919 Rls. 1,320,635 $
5 3 1396 يزد افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 11,403,696 44,000,850,036 Rls. 1,355,993 $
6 1 1396 يزد افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 10,669,165 40,036,146,420 Rls. 1,234,578 $
7 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,112,367 38,642,490,757 Rls. 1,113,132 $
8 7 1396 يزد افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 9,877,832 38,139,335,057 Rls. 1,125,860 $
9 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,574,736 37,137,147,611 Rls. 1,141,398 $
10 6 1396 يزد افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 9,453,312 36,644,147,889 Rls. 1,103,331 $
11 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,102,515 35,812,117,655 Rls. 1,082,095 $
12 12 1396 يزد افغانستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 8,491,056 35,417,759,831 Rls. 948,841 $
13 12 1396 يزد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 539,600 33,653,953,808 Rls. 900,400 $
14 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,644,281 30,001,862,481 Rls. 885,827 $
15 4 1396 يزد افغانستان 69074090 ک ک ک سا?ر 7,591,301 29,651,304,399 Rls. 910,957 $
16 10 1396 يزد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 452,980 26,702,173,794 Rls. 738,840 $
17 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,533,507 25,324,063,709 Rls. 773,457 $
18 3 1396 يزد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,763,219 25,072,786,551 Rls. 772,650 $
19 9 1396 يزد افغانستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 6,136,753 24,124,116,010 Rls. 682,786 $
20 8 1396 يزد افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,051,128 23,798,925,054 Rls. 684,846 $
21 11 1396 يزد افغانستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 5,591,250 23,588,389,193 Rls. 640,486 $
22 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,742,406 23,581,920,562 Rls. 726,661 $
23 11 1396 يزد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 391,003 23,210,749,086 Rls. 630,765 $
24 8 1396 يزد افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 384,280 22,670,885,251 Rls. 653,714 $
25 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,195,625 22,563,148,299 Rls. 629,633 $
26 5 1396 يزد افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,073,305 22,360,795,474 Rls. 682,279 $
27 5 1396 يزد افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 221,676 21,772,020,300 Rls. 665,028 $
28 6 1396 يزد افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 999,000 21,534,552,000 Rls. 649,350 $
29 7 1396 يزد افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 937,448 20,789,182,740 Rls. 613,986 $
30 8 1396 يزد افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 494,682 20,645,979,569 Rls. 593,609 $
31 9 1396 يزد افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 481,210 20,408,739,629 Rls. 577,441 $
32 12 1396 يزد افغانستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 133,100 19,884,130,000 Rls. 532,400 $
33 11 1396 يزد افغانستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 261,400 19,283,059,400 Rls. 522,800 $
34 3 1396 يزد افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 197,074 19,182,183,949 Rls. 591,179 $
35 1 1396 يزد افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 196,846 19,148,581,341 Rls. 590,535 $
36 2 1396 يزد افغانستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 196,749 19,145,678,511 Rls. 590,247 $
37 5 1396 يزد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,272,942 19,100,059,138 Rls. 583,640 $
38 7 1396 يزد افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 342,487 18,472,640,235 Rls. 545,988 $
39 5 1396 يزد افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 459,541 18,070,308,753 Rls. 551,442 $
40 3 1396 يزد افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 2,527,191 18,040,589,942 Rls. 555,964 $
41 6 1396 يزد افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 447,117 17,830,545,643 Rls. 536,534 $
42 10 1396 يزد افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 720,899 17,063,952,233 Rls. 473,230 $
43 10 1396 يزد افغانستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 4,168,723 16,787,581,629 Rls. 465,034 $
44 6 1396 يزد افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 297,576 16,673,027,296 Rls. 502,190 $
45 4 1396 يزد افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 779,224 16,555,919,160 Rls. 508,818 $
46 3 1396 يزد افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 761,552 16,354,821,358 Rls. 503,983 $
47 12 1396 يزد افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 663,676 16,354,544,636 Rls. 438,357 $
48 11 1396 يزد افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 674,200 16,149,035,825 Rls. 438,230 $
49 10 1396 يزد افغانستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 219,040 15,837,336,140 Rls. 438,080 $
50 2 1396 يزد افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 404,750 15,755,696,491 Rls. 485,693 $
51 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 808,904 15,732,961,528 Rls. 429,053 $
52 9 1396 يزد افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,978,917 15,377,541,188 Rls. 435,375 $
53 12 1396 يزد افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 336,894 15,087,574,169 Rls. 404,267 $
54 9 1396 يزد افغانستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 157,745 15,076,164,720 Rls. 424,690 $
55 1 1396 يزد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,218,967 14,954,410,160 Rls. 461,241 $
56 9 1396 يزد افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 647,400 14,908,986,300 Rls. 420,810 $
57 7 1396 يزد افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 362,084 14,757,765,947 Rls. 434,492 $
58 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,123,494 14,739,578,262 Rls. 454,366 $
59 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 823,501 14,459,112,085 Rls. 428,732 $
60 8 1396 يزد افغانستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 99,050 13,831,275,400 Rls. 396,200 $
61 10 1396 يزد افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,707,912 13,531,335,995 Rls. 375,742 $
62 11 1396 يزد افغانستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 90,700 13,365,908,000 Rls. 362,800 $
63 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 948,729 13,223,640,818 Rls. 407,747 $
64 3 1396 يزد افغانستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 133,173 12,982,425,510 Rls. 400,066 $
65 12 1396 يزد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 211,180 12,910,116,374 Rls. 347,096 $
66 9 1396 يزد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 225,410 12,902,348,094 Rls. 364,123 $
67 5 1396 يزد افغانستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 121,085 12,871,411,197 Rls. 393,255 $
68 9 1396 يزد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 226,180 12,586,675,649 Rls. 356,641 $
69 11 1396 يزد افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,547,542 12,527,427,336 Rls. 340,466 $
70 4 1396 يزد افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,095,510 12,477,917,190 Rls. 383,424 $
71 8 1396 يزد افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,619,926 12,423,978,860 Rls. 356,383 $
72 7 1396 يزد افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 130,830 12,407,206,820 Rls. 367,595 $
73 5 1396 يزد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 224,653 12,229,652,575 Rls. 373,095 $
74 3 1396 يزد افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 300,470 11,699,207,330 Rls. 360,552 $
75 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 622,292 11,565,116,115 Rls. 309,672 $
76 7 1396 يزد افغانستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 84,000 11,427,417,200 Rls. 336,000 $
77 5 1396 يزد افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,583,064 11,401,304,296 Rls. 348,282 $
78 4 1396 يزد افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,298,651 11,308,111,987 Rls. 347,687 $
79 4 1396 يزد افغانستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 86,700 11,299,014,000 Rls. 346,800 $
80 11 1396 يزد افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 252,227 11,124,421,305 Rls. 302,668 $
81 9 1396 يزد افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 103,930 10,998,119,040 Rls. 311,790 $
82 11 1396 يزد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 74,425 10,954,939,995 Rls. 297,699 $
83 1 1396 يزد افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 177,600 10,939,981,120 Rls. 337,440 $
84 12 1396 يزد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 70,273 10,495,734,809 Rls. 281,091 $
85 11 1396 يزد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 184,820 10,258,639,513 Rls. 277,480 $
86 5 1396 يزد افغانستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 77,600 10,187,386,800 Rls. 310,400 $
87 3 1396 يزد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 196,392 10,023,606,458 Rls. 308,904 $
88 11 1396 يزد افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 91,886 9,567,289,540 Rls. 259,721 $
89 6 1396 يزد افغانستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 68,900 9,147,723,200 Rls. 275,600 $
90 9 1396 يزد افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 81,780 8,676,571,020 Rls. 245,340 $
91 12 1396 يزد افغانستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 77,124 8,641,383,468 Rls. 231,372 $
92 2 1396 يزد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 89,555 8,614,156,425 Rls. 265,555 $
93 4 1396 يزد افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 215,804 8,428,672,535 Rls. 258,961 $
94 2 1396 يزد افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 134,400 8,283,963,520 Rls. 255,360 $
95 2 1396 يزد افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 83,262 8,102,668,302 Rls. 249,785 $
96 3 1396 يزد افغانستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 62,200 8,073,153,600 Rls. 248,800 $
97 10 1396 يزد افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 402,350 8,016,808,646 Rls. 221,292 $
98 2 1396 يزد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 161,857 7,890,825,227 Rls. 243,239 $
99 6 1396 يزد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 501,846 7,873,605,560 Rls. 236,449 $
100 12 1396 يزد افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 110,000 7,851,442,200 Rls. 209,000 $
مجموع کل
1,883,010,549,920 ريال
مجموع کل
55,157,881 دلار