آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 يزد ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 3,552,634 184,327,278,184 Rls. 5,683,915 $
2 9 1396 يزد ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 2,168,132 136,144,172,749 Rls. 3,849,009 $
3 4 1396 يزد ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,946,416 101,275,189,909 Rls. 3,114,268 $
4 6 1396 يزد ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,505,782 79,710,808,342 Rls. 2,409,244 $
5 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,343,454 76,808,972,399 Rls. 2,082,367 $
6 5 1396 يزد ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,365,466 71,581,140,133 Rls. 2,184,727 $
7 3 1396 يزد ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,349,540 70,066,751,102 Rls. 2,159,120 $
8 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 1,170,301 67,655,918,426 Rls. 1,813,988 $
9 7 1396 يزد ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,123,932 61,257,538,579 Rls. 1,798,283 $
10 10 1396 يزد ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 971,412 55,835,488,694 Rls. 1,552,660 $
11 8 1396 يزد ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,004,684 55,486,140,325 Rls. 1,607,488 $
12 12 1396 يزد ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 933,210 49,982,942,419 Rls. 1,333,135 $
13 2 1396 يزد ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 881,240 45,736,191,947 Rls. 1,409,984 $
14 11 1396 يزد ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 603,454 35,580,263,766 Rls. 965,526 $
15 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 544,876 30,402,423,621 Rls. 844,560 $
16 2 1396 يزد ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 3,328,360 30,229,280,533 Rls. 931,941 $
17 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 460,405 25,204,524,068 Rls. 713,631 $
18 11 1396 يزد ترکيه 72027000 فروموليبدن. 40,000 24,198,538,100 Rls. 658,350 $
19 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 390,895 21,189,961,700 Rls. 605,892 $
20 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 283,240 14,798,953,164 Rls. 439,022 $
21 10 1396 يزد ترکيه 72027000 فروموليبدن. 23,000 12,856,192,470 Rls. 356,730 $
22 8 1396 يزد ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,226,980 12,076,762,341 Rls. 343,553 $
23 6 1396 يزد ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,218,560 11,315,554,779 Rls. 341,193 $
24 12 1396 يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 253,378 10,298,025,400 Rls. 275,880 $
25 8 1396 يزد ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 35,300 9,858,944,000 Rls. 282,400 $
26 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 170,667 9,823,379,947 Rls. 264,538 $
27 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 173,026 8,774,518,656 Rls. 268,190 $
28 9 1396 يزد ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 34,600 8,487,373,600 Rls. 240,800 $
29 3 1396 يزد ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 8,201,417,121 Rls. 252,760 $
30 7 1396 يزد ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 849,270 8,002,242,148 Rls. 237,792 $
31 7 1396 يزد ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 7,774,740,270 Rls. 227,898 $
32 8 1396 يزد ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 7,752,800,000 Rls. 220,000 $
33 1 1396 يزد ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 364,195 7,290,042,222 Rls. 224,832 $
34 10 1396 يزد ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,300 6,877,992,300 Rls. 190,700 $
35 11 1396 يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 144,792 6,796,306,696 Rls. 184,252 $
36 11 1396 يزد ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,000 6,725,936,000 Rls. 184,000 $
37 2 1396 يزد ترکيه 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 23,480 6,666,647,050 Rls. 205,450 $
38 5 1396 يزد ترکيه 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 25,982 5,541,688,495 Rls. 168,384 $
39 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 92,142 4,649,652,481 Rls. 142,820 $
40 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 82,123 4,230,384,469 Rls. 127,291 $
41 10 1396 يزد ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 96,000 3,999,405,600 Rls. 110,400 $
42 1 1396 يزد ترکيه 72027000 فروموليبدن. 15,000 3,701,526,488 Rls. 114,146 $
43 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 70,589 3,549,960,688 Rls. 109,412 $
44 10 1396 يزد ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 334,720 3,351,534,480 Rls. 93,723 $
45 9 1396 يزد ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 7,000 3,336,228,000 Rls. 94,500 $
46 3 1396 يزد ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 169,559 3,186,546,625 Rls. 98,203 $
47 3 1396 يزد ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 9,090 2,481,430,617 Rls. 76,467 $
48 5 1396 يزد ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 121,387 2,319,300,986 Rls. 70,663 $
49 12 1396 يزد ترکيه 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 118,380 2,140,415,972 Rls. 57,533 $
50 9 1396 يزد ترکيه 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 445,475 1,814,689,508 Rls. 51,467 $
51 5 1396 يزد ترکيه 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,600 1,648,332,000 Rls. 50,400 $
52 10 1396 يزد ترکيه 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,190 1,610,260,960 Rls. 44,660 $
53 10 1396 يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 37,480 1,572,143,163 Rls. 43,265 $
54 10 1396 يزد ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 71,826 1,504,349,593 Rls. 41,637 $
55 9 1396 يزد ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 71,817 1,476,166,152 Rls. 41,813 $
56 1 1396 يزد ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 156,750 1,423,703,820 Rls. 43,890 $
57 2 1396 يزد ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 72,416 1,400,740,945 Rls. 43,173 $
58 12 1396 يزد ترکيه 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 97,570 1,280,555,084 Rls. 34,149 $
59 7 1396 يزد ترکيه 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 3,200 1,244,219,400 Rls. 37,108 $
60 9 1396 يزد ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 123,970 1,235,365,368 Rls. 34,712 $
61 1 1396 يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 36,057 1,169,255,099 Rls. 36,057 $
62 12 1396 يزد ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 24,000 1,040,382,000 Rls. 27,600 $
63 10 1396 يزد ترکيه 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 70,435 1,008,098,479 Rls. 27,972 $
64 6 1396 يزد ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 47,852 1,007,110,347 Rls. 30,363 $
65 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 19,135 965,252,155 Rls. 29,659 $
66 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 19,081 959,714,220 Rls. 29,576 $
67 9 1396 يزد ترکيه 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 3,000 937,321,200 Rls. 26,550 $
68 1 1396 يزد ترکيه 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 25,010 928,251,500 Rls. 28,625 $
69 12 1396 يزد ترکيه 40030000 کائوچوي دوباره ا حياءشده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 43,470 900,020,026 Rls. 24,170 $
70 8 1396 يزد ترکيه 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 213,350 831,382,080 Rls. 23,592 $
71 7 1396 يزد ترکيه 40030000 کائوچوي دوباره ا حياءشده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 43,576 817,864,596 Rls. 24,228 $
72 3 1396 يزد ترکيه 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 93,165 665,045,724 Rls. 20,496 $
73 2 1396 يزد ترکيه 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 46,515 561,202,133 Rls. 17,301 $
74 8 1396 يزد ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 23,761 529,871,175 Rls. 15,075 $
75 11 1396 يزد ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 22,101 515,012,025 Rls. 14,025 $
76 10 1396 يزد ترکيه 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 95,845 419,738,990 Rls. 11,590 $
77 5 1396 يزد ترکيه 40030000 کائوچوي دوباره ا حياءشده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 21,818 396,744,355 Rls. 12,131 $
78 12 1396 يزد ترکيه 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 15,700 352,449,300 Rls. 9,420 $
79 3 1396 يزد ترکيه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 21,600 350,395,200 Rls. 10,798 $
80 8 1396 يزد ترکيه 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 25,035 317,374,715 Rls. 9,077 $
81 11 1396 يزد ترکيه 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 23,085 296,696,500 Rls. 8,080 $
82 2 1396 يزد ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 22,000 285,551,200 Rls. 8,800 $
83 9 1396 يزد ترکيه 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 3,710 277,677,100 Rls. 7,900 $
84 11 1396 يزد ترکيه 38160090 کک ک کک ساير 10,495 232,295,944 Rls. 6,326 $
85 11 1396 يزد ترکيه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 24,630 200,795,626 Rls. 5,419 $
86 11 1396 يزد ترکيه 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 47,995 185,862,864 Rls. 5,016 $
87 1 1396 يزد ترکيه 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها باهم 12,000 183,923,460 Rls. 5,670 $
88 6 1396 يزد ترکيه 69074090 ک ک ک سا?ر 23,400 83,550,000 Rls. 2,500 $
89 11 1396 يزد ترکيه 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 600 83,532,196 Rls. 2,275 $
90 4 1396 يزد ترکيه 69074090 ک ک ک سا?ر 23,358 67,888,870 Rls. 2,086 $
91 11 1396 يزد ترکيه 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 295 45,471,247 Rls. 1,238 $
مجموع کل
1,462,365,684,380 ريال
مجموع کل
42,671,509 دلار
[1]