آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 يزد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 141,710,967 515,603,231,657 Rls. 15,894,116 $
2 12 1396 يزد عراق 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 126,497,823 505,365,970,909 Rls. 13,542,848 $
3 5 1396 يزد عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 134,671,860 495,774,561,911 Rls. 15,128,564 $
4 9 1396 يزد عراق 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 126,394,438 484,548,870,383 Rls. 13,716,122 $
5 6 1396 يزد عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 130,512,332 478,507,307,009 Rls. 14,408,326 $
6 7 1396 يزد عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 123,297,671 461,309,739,913 Rls. 13,612,212 $
7 3 1396 يزد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 109,217,419 397,084,471,399 Rls. 12,237,440 $
8 11 1396 يزد عراق 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 97,628,445 391,268,731,856 Rls. 10,612,555 $
9 10 1396 يزد عراق 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 96,017,155 375,083,186,140 Rls. 10,407,843 $
10 1 1396 يزد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 93,590,567 342,172,233,367 Rls. 10,550,919 $
11 4 1396 يزد عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 74,689,736 274,090,535,614 Rls. 8,420,714 $
12 8 1396 يزد عراق 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 51,068,794 192,623,415,657 Rls. 5,502,005 $
13 9 1396 يزد عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,590,586 67,448,744,251 Rls. 1,908,679 $
14 12 1396 يزد عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 1,353,794 60,575,234,397 Rls. 1,624,527 $
15 3 1396 يزد عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,539,356 59,938,255,369 Rls. 1,847,156 $
16 5 1396 يزد عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,449,835 56,959,204,560 Rls. 1,739,784 $
17 2 1396 يزد عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,350,788 52,585,334,740 Rls. 1,620,933 $
18 4 1396 يزد عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,281,425 50,038,025,680 Rls. 1,537,701 $
19 7 1396 يزد عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,191,723 48,422,054,720 Rls. 1,430,050 $
20 6 1396 يزد عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 469,940 46,921,227,330 Rls. 1,409,820 $
21 1 1396 يزد عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,107,602 43,095,569,534 Rls. 1,329,112 $
22 11 1396 يزد عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 943,703 41,748,416,109 Rls. 1,132,426 $
23 12 1396 يزد عراق 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 8,899,633 40,024,365,037 Rls. 1,073,407 $
24 6 1396 يزد عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 995,602 39,716,977,390 Rls. 1,194,710 $
25 3 1396 يزد عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 132,730 38,762,694,090 Rls. 1,194,570 $
26 7 1396 يزد عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 410,310 37,377,152,610 Rls. 1,103,630 $
27 2 1396 يزد عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 124,280 36,291,600,900 Rls. 1,118,520 $
28 3 1396 يزد عراق 54083300 ساير پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي 7,700 35,941,463,200 Rls. 1,107,800 $
29 2 1396 يزد عراق 54083300 ساير پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي 16,500 35,693,792,400 Rls. 1,100,400 $
30 4 1396 يزد عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 115,490 33,845,237,100 Rls. 1,039,410 $
31 9 1396 يزد عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 331,480 32,403,760,160 Rls. 917,340 $
32 3 1396 يزد عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,800 32,370,410,340 Rls. 997,715 $
33 5 1396 يزد عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 326,560 32,146,438,440 Rls. 979,680 $
34 11 1396 يزد عراق 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 7,150,099 31,880,554,116 Rls. 864,175 $
35 9 1396 يزد عراق 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 7,350,936 31,466,118,381 Rls. 890,716 $
36 11 1396 يزد عراق 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 177,931 28,928,175,958 Rls. 785,663 $
37 7 1396 يزد عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 87,970 26,731,764,810 Rls. 791,730 $
38 3 1396 يزد عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,900,760 25,222,539,757 Rls. 777,320 $
39 3 1396 يزد عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 249,860 25,198,335,330 Rls. 776,554 $
40 9 1396 يزد عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 287,038 25,050,545,904 Rls. 710,104 $
41 10 1396 يزد عراق 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 5,801,514 24,808,834,034 Rls. 688,327 $
42 9 1396 يزد عراق 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,970,440 24,177,742,928 Rls. 683,888 $
43 10 1396 يزد عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 552,218 23,831,287,670 Rls. 662,651 $
44 10 1396 يزد عراق 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,834,980 23,297,541,536 Rls. 644,336 $
45 8 1396 يزد عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 549,550 22,996,096,490 Rls. 659,449 $
46 10 1396 يزد عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 491,794 21,382,317,299 Rls. 590,145 $
47 10 1396 يزد عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 66,733 21,046,500,413 Rls. 588,461 $
48 12 1396 يزد عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,549,720 20,197,330,657 Rls. 542,399 $
49 2 1396 يزد عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 202,415 19,698,306,495 Rls. 607,245 $
50 6 1396 يزد عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 64,030 19,116,794,970 Rls. 576,270 $
51 2 1396 يزد عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,532,040 17,395,268,626 Rls. 536,216 $
52 6 1396 يزد عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 57,876 17,210,007,360 Rls. 520,884 $
53 1 1396 يزد عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 172,660 16,798,497,690 Rls. 517,980 $
54 2 1396 يزد عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 58,000 16,210,739,550 Rls. 499,700 $
55 12 1396 يزد عراق 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,226,280 15,965,272,192 Rls. 427,408 $
56 12 1396 يزد عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 106,445 15,797,599,150 Rls. 424,952 $
57 7 1396 يزد عراق 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 272,638 15,174,586,940 Rls. 447,419 $
58 11 1396 يزد عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,900 14,999,956,000 Rls. 407,200 $
59 4 1396 يزد عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 152,350 14,890,022,250 Rls. 457,050 $
60 9 1396 يزد عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 77,109 14,512,765,444 Rls. 408,591 $
61 8 1396 يزد عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 118,635 14,470,404,411 Rls. 416,909 $
62 8 1396 يزد عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 125,545 14,387,150,504 Rls. 411,965 $
63 1 1396 يزد عراق 76141010 کابل هاي هوا يي بالاترا ز630کيلو ولت از آلومينيوم بامغزي ازفولاد عايق نشده براي مصرف برق 61,792 14,025,804,632 Rls. 432,544 $
64 2 1396 يزد عراق 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,220,500 13,974,820,304 Rls. 430,832 $
65 2 1396 يزد عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 661,000 13,938,614,950 Rls. 429,650 $
66 10 1396 يزد عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 591,001 13,867,612,875 Rls. 384,151 $
67 9 1396 يزد عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 49,133 13,866,244,429 Rls. 393,067 $
68 5 1396 يزد عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 87,157 13,484,761,998 Rls. 411,434 $
69 8 1396 يزد عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 126,225 13,317,200,175 Rls. 378,675 $
70 5 1396 يزد عراق 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,085,120 12,598,779,177 Rls. 384,025 $
71 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 634,789 12,497,550,375 Rls. 384,121 $
72 12 1396 يزد عراق 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 40,900 12,195,148,000 Rls. 327,200 $
73 8 1396 يزد عراق 69074090 ک ک ک سا?ر 3,121,689 11,942,396,795 Rls. 348,462 $
74 3 1396 يزد عراق 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,083,435 11,777,998,731 Rls. 362,949 $
75 10 1396 يزد عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,250,000 11,309,825,000 Rls. 312,500 $
76 11 1396 يزد عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 532,170 10,815,962,851 Rls. 292,693 $
77 11 1396 يزد عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,323,025 10,670,111,904 Rls. 291,066 $
78 8 1396 يزد عراق 69072300 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از10 درصد 2,482,385 10,564,625,133 Rls. 300,446 $
79 11 1396 يزد عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 812,870 10,489,256,616 Rls. 284,502 $
80 7 1396 يزد عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 541,190 10,097,486,915 Rls. 298,199 $
81 9 1396 يزد عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 490,460 9,987,120,398 Rls. 282,096 $
82 7 1396 يزد عراق 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 834,990 9,926,418,656 Rls. 293,232 $
83 6 1396 يزد عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 441,000 9,853,628,050 Rls. 296,250 $
84 10 1396 يزد عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 486,380 9,664,832,001 Rls. 267,509 $
85 9 1396 يزد عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,224,391 9,504,870,147 Rls. 269,368 $
86 8 1396 يزد عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 37,000 9,499,586,500 Rls. 272,500 $
87 5 1396 يزد عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 437,004 9,313,142,823 Rls. 284,053 $
88 10 1396 يزد عراق 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 17,460 8,809,373,160 Rls. 244,440 $
89 5 1396 يزد عراق 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 19,190 8,795,801,420 Rls. 268,660 $
90 11 1396 يزد عراق 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 547,220 8,627,660,272 Rls. 233,904 $
91 6 1396 يزد عراق 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 735,150 8,504,388,859 Rls. 256,055 $
92 9 1396 يزد عراق 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 140,625 8,400,445,611 Rls. 237,276 $
93 5 1396 يزد عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 37,700 8,393,433,800 Rls. 256,360 $
94 4 1396 يزد عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 368,000 8,231,332,000 Rls. 253,000 $
95 3 1396 يزد عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 389,000 8,204,712,100 Rls. 252,850 $
96 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 386,985 8,189,597,960 Rls. 232,101 $
97 6 1396 يزد عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 69,827 8,107,677,315 Rls. 244,395 $
98 1 1396 يزد عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 381,500 8,041,572,500 Rls. 247,975 $
99 10 1396 يزد عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 571,950 7,740,268,738 Rls. 215,337 $
100 2 1396 يزد عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,066,273 7,609,500,266 Rls. 234,581 $
مجموع کل
6,835,420,834,473 ريال
مجموع کل
200,345,199 دلار