آمار کل " صادرات به" کشور (ازبكستان) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 1,896,000 78,414,173,520 Rls. 2,247,720 $
2 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 1,008,000 48,304,725,840 Rls. 1,330,560 $
3 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 1,176,000 47,912,105,640 Rls. 1,416,576 $
4 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 912,000 44,476,772,160 Rls. 1,201,800 $
5 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 1,104,000 40,856,691,600 Rls. 1,247,760 $
6 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 1,056,000 38,256,007,680 Rls. 1,176,384 $
7 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 928,250 36,441,009,162 Rls. 1,010,772 $
8 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 647,500 28,369,042,525 Rls. 760,725 $
9 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 504,000 23,895,947,880 Rls. 677,880 $
10 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 566,875 20,055,597,032 Rls. 574,819 $
11 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 481,000 19,901,380,954 Rls. 540,830 $
12 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 504,000 19,882,716,840 Rls. 597,240 $
13 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 477,500 18,933,396,750 Rls. 535,200 $
14 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 504,000 17,972,342,640 Rls. 553,896 $
15 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 440,000 17,467,605,540 Rls. 526,680 $
16 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 360,000 12,167,017,200 Rls. 374,958 $
17 1 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 360,000 12,164,391,360 Rls. 375,120 $
18 3 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 225,000 8,125,572,422 Rls. 250,426 $
19 7 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 176,000 6,225,850,400 Rls. 185,680 $
20 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 121,000 4,585,277,576 Rls. 127,171 $
21 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 64,625 2,753,022,684 Rls. 77,356 $
22 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 22,500 1,930,881,982 Rls. 52,582 $
23 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 66,000 1,867,354,830 Rls. 52,470 $
24 8 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 22,000 948,038,828 Rls. 26,972 $
مجموع کل
551,906,923,045 ريال
مجموع کل
15,921,577 دلار
[1]