آمار کل " صادرات به" کشور (كنيا) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني كنيا 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 17,301,731 324,000,000,000 Rls. 8,742,932 $
2 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني كنيا 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 13,995,703 249,000,000,000 Rls. 7,072,308 $
3 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني كنيا 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 12,587,791 130,000,000,000 Rls. 3,947,405 $
4 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني كنيا 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 12,469,332 130,000,000,000 Rls. 3,910,258 $
5 9 1396 پتروشيمي بندرامام خميني كنيا 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 3,994,131 69,855,073,648 Rls. 1,981,648 $
6 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني كنيا 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 5,845,220 58,103,581,284 Rls. 1,745,324 $
7 5 1396 پتروشيمي بندرامام خميني كنيا 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 5,396,494 53,030,777,829 Rls. 1,611,339 $
8 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني كنيا 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 97,500 1,079,961,540 Rls. 33,192 $
مجموع کل
1,015,069,394,301 ريال
مجموع کل
29,044,406 دلار
[1]