آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (چذابه -مرزبستان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 چذابه -مرزبستان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,653,415 175,088,528,418 Rls. 5,400,102 $
2 7 1396 چذابه -مرزبستان عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 14,268,498 137,591,547,274 Rls. 4,058,310 $
3 12 1396 چذابه -مرزبستان عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 11,701,002 130,807,173,729 Rls. 3,510,573 $
4 12 1396 چذابه -مرزبستان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 941,466 122,960,684,899 Rls. 3,295,148 $
5 2 1396 چذابه -مرزبستان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 25,545,525 121,626,042,404 Rls. 3,749,136 $
6 6 1396 چذابه -مرزبستان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 23,166,399 117,013,237,063 Rls. 3,522,345 $
7 6 1396 چذابه -مرزبستان عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 10,411,479 110,738,616,786 Rls. 3,333,408 $
8 9 1396 چذابه -مرزبستان عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 885,497 110,595,413,348 Rls. 3,141,230 $
9 11 1396 چذابه -مرزبستان عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 9,755,747 107,798,390,494 Rls. 2,926,732 $
10 3 1396 چذابه -مرزبستان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 846,276 96,108,421,566 Rls. 2,961,969 $
11 10 1396 چذابه -مرزبستان عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 595,448 83,512,180,856 Rls. 2,321,492 $
12 2 1396 چذابه -مرزبستان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 734,316 83,108,603,639 Rls. 2,562,023 $
13 7 1396 چذابه -مرزبستان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 15,203,772 77,335,969,554 Rls. 2,280,562 $
14 11 1396 چذابه -مرزبستان عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 8,967,245 74,961,180,780 Rls. 2,038,034 $
15 5 1396 چذابه -مرزبستان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 14,292,552 70,693,236,591 Rls. 2,160,497 $
16 11 1396 چذابه -مرزبستان عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 479,003 70,542,877,524 Rls. 1,916,012 $
17 10 1396 چذابه -مرزبستان عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 5,531,390 69,593,101,463 Rls. 1,935,987 $
18 1 1396 چذابه -مرزبستان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 646,644 68,686,487,034 Rls. 2,118,274 $
19 2 1396 چذابه -مرزبستان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 609,632 64,854,855,004 Rls. 1,999,172 $
20 12 1396 چذابه -مرزبستان عراق 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 4,697,022 62,455,145,788 Rls. 1,668,576 $
21 8 1396 چذابه -مرزبستان عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 5,073,669 62,334,707,593 Rls. 1,815,357 $
22 10 1396 چذابه -مرزبستان عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 7,693,223 62,071,180,597 Rls. 1,724,188 $
23 12 1396 چذابه -مرزبستان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 303,339 60,728,293,100 Rls. 1,623,250 $
24 3 1396 چذابه -مرزبستان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 352,436 58,655,667,832 Rls. 1,807,505 $
25 2 1396 چذابه -مرزبستان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 342,320 57,253,667,086 Rls. 1,764,872 $
26 2 1396 چذابه -مرزبستان عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 7,317,032 55,681,093,819 Rls. 1,716,499 $
27 2 1396 چذابه -مرزبستان عراق 08071900 خربزه وهمانند 5,396,353 55,672,287,350 Rls. 1,716,115 $
28 2 1396 چذابه -مرزبستان عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 406,910 52,799,670,168 Rls. 1,627,640 $
29 3 1396 چذابه -مرزبستان عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 404,327 52,478,339,256 Rls. 1,617,308 $
30 10 1396 چذابه -مرزبستان عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 4,726,361 51,100,546,587 Rls. 1,417,963 $
31 7 1396 چذابه -مرزبستان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 8,301,587 50,032,431,325 Rls. 1,474,319 $
32 11 1396 چذابه -مرزبستان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 5,399,273 48,771,007,381 Rls. 1,325,069 $
33 11 1396 چذابه -مرزبستان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 377,894 46,292,178,012 Rls. 1,256,970 $
34 4 1396 چذابه -مرزبستان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 249,369 46,078,216,392 Rls. 1,418,466 $
35 4 1396 چذابه -مرزبستان عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 346,398 44,580,741,536 Rls. 1,370,665 $
36 1 1396 چذابه -مرزبستان عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 342,727 44,454,748,352 Rls. 1,370,908 $
37 9 1396 چذابه -مرزبستان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 6,705,279 43,755,889,267 Rls. 1,239,955 $
38 12 1396 چذابه -مرزبستان عراق 07031000 پيازوموسير 6,957,071 42,570,315,591 Rls. 1,140,217 $
39 1 1396 چذابه -مرزبستان عراق 04031090 ک ک ک ماست 1,172,114 41,990,589,188 Rls. 1,295,046 $
40 9 1396 چذابه -مرزبستان عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 5,489,817 41,543,381,261 Rls. 1,175,350 $
41 8 1396 چذابه -مرزبستان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 6,572,808 40,656,406,676 Rls. 1,169,737 $
42 6 1396 چذابه -مرزبستان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 4,870,292 40,467,323,220 Rls. 1,217,573 $
43 3 1396 چذابه -مرزبستان عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 10,090,725 39,209,075,201 Rls. 1,208,301 $
44 2 1396 چذابه -مرزبستان عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 9,970,479 38,928,177,259 Rls. 1,200,061 $
45 12 1396 چذابه -مرزبستان عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 305,417 37,136,935,316 Rls. 1,001,368 $
46 8 1396 چذابه -مرزبستان عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 261,835 36,697,136,196 Rls. 1,047,340 $
47 9 1396 چذابه -مرزبستان عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 233,942 36,695,350,560 Rls. 1,039,879 $
48 5 1396 چذابه -مرزبستان عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 9,299,581 36,567,521,921 Rls. 1,115,955 $
49 10 1396 چذابه -مرزبستان عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 158,638 36,376,089,064 Rls. 1,010,161 $
50 4 1396 چذابه -مرزبستان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 349,423 36,118,769,831 Rls. 1,110,612 $
51 4 1396 چذابه -مرزبستان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 317,071 36,067,660,064 Rls. 1,109,748 $
52 5 1396 چذابه -مرزبستان عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 284,879 35,862,338,424 Rls. 1,094,516 $
53 7 1396 چذابه -مرزبستان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 4,230,500 35,693,716,000 Rls. 1,056,500 $
54 9 1396 چذابه -مرزبستان عراق 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,834,443 35,350,640,837 Rls. 1,004,069 $
55 6 1396 چذابه -مرزبستان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 314,594 35,215,283,061 Rls. 1,064,903 $
56 7 1396 چذابه -مرزبستان عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 259,500 35,207,568,536 Rls. 1,038,080 $
57 9 1396 چذابه -مرزبستان عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 165,849 34,902,212,250 Rls. 987,640 $
58 1 1396 چذابه -مرزبستان عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 4,547,296 34,744,502,844 Rls. 1,071,460 $
59 4 1396 چذابه -مرزبستان عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 4,645,336 33,692,550,104 Rls. 1,034,100 $
60 1 1396 چذابه -مرزبستان عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 8,552,033 33,190,490,232 Rls. 1,023,484 $
61 7 1396 چذابه -مرزبستان عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 8,001,584 31,858,316,439 Rls. 940,720 $
62 4 1396 چذابه -مرزبستان عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 309,867 30,916,475,847 Rls. 950,247 $
63 6 1396 چذابه -مرزبستان عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 7,592,659 30,448,274,636 Rls. 917,330 $
64 6 1396 چذابه -مرزبستان عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 300,902 30,068,493,505 Rls. 903,841 $
65 1 1396 چذابه -مرزبستان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 6,068,588 29,606,195,516 Rls. 913,001 $
66 9 1396 چذابه -مرزبستان عراق 04031090 ک ک ک ماست 708,357 29,587,257,908 Rls. 836,433 $
67 12 1396 چذابه -مرزبستان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 4,362,647 29,003,449,272 Rls. 775,380 $
68 10 1396 چذابه -مرزبستان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 161,280 28,880,576,377 Rls. 797,877 $
69 9 1396 چذابه -مرزبستان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 3,268,252 28,873,356,838 Rls. 817,063 $
70 9 1396 چذابه -مرزبستان عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 2,658,736 28,626,540,738 Rls. 810,512 $
71 9 1396 چذابه -مرزبستان عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 201,075 28,378,468,844 Rls. 804,300 $
72 11 1396 چذابه -مرزبستان عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 87,957 28,052,304,408 Rls. 763,770 $
73 12 1396 چذابه -مرزبستان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 2,993,476 27,870,117,606 Rls. 748,620 $
74 12 1396 چذابه -مرزبستان عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 6,170,160 27,648,088,119 Rls. 740,427 $
75 8 1396 چذابه -مرزبستان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 5,167,411 26,969,633,971 Rls. 775,115 $
76 1 1396 چذابه -مرزبستان عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 3,746,439 26,516,543,630 Rls. 817,822 $
77 10 1396 چذابه -مرزبستان عراق 04031090 ک ک ک ماست 444,304 25,963,816,625 Rls. 718,821 $
78 4 1396 چذابه -مرزبستان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 5,301,092 25,902,706,500 Rls. 795,161 $
79 2 1396 چذابه -مرزبستان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,524,432 25,348,880,132 Rls. 781,388 $
80 9 1396 چذابه -مرزبستان عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 2,815,663 25,211,517,097 Rls. 714,176 $
81 3 1396 چذابه -مرزبستان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,370,938 24,972,873,397 Rls. 769,645 $
82 5 1396 چذابه -مرزبستان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 213,371 24,494,468,162 Rls. 746,799 $
83 3 1396 چذابه -مرزبستان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 244,516 24,242,093,638 Rls. 747,092 $
84 2 1396 چذابه -مرزبستان عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 272,991 23,740,079,798 Rls. 695,652 $
85 6 1396 چذابه -مرزبستان عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 178,262 23,662,969,092 Rls. 713,048 $
86 12 1396 چذابه -مرزبستان عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 2,825,630 23,659,803,309 Rls. 636,492 $
87 5 1396 چذابه -مرزبستان عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 2,423,954 23,440,224,257 Rls. 713,034 $
88 5 1396 چذابه -مرزبستان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 2,795,450 22,882,847,136 Rls. 698,863 $
89 6 1396 چذابه -مرزبستان عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,721,948 22,857,789,568 Rls. 689,029 $
90 7 1396 چذابه -مرزبستان عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 221,107 22,574,382,768 Rls. 663,321 $
91 7 1396 چذابه -مرزبستان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,124,370 22,335,262,129 Rls. 660,329 $
92 9 1396 چذابه -مرزبستان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 384,743 21,669,149,583 Rls. 613,409 $
93 12 1396 چذابه -مرزبستان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 302,410 21,401,866,273 Rls. 572,817 $
94 4 1396 چذابه -مرزبستان عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 219,478 21,391,319,328 Rls. 658,434 $
95 9 1396 چذابه -مرزبستان عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 5,005,419 21,236,739,675 Rls. 600,652 $
96 2 1396 چذابه -مرزبستان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 502,361 21,129,164,577 Rls. 651,338 $
97 10 1396 چذابه -مرزبستان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,299,058 21,082,670,357 Rls. 586,891 $
98 3 1396 چذابه -مرزبستان عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 3,866,175 20,718,937,008 Rls. 638,479 $
99 11 1396 چذابه -مرزبستان عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 3,314,046 20,361,032,418 Rls. 552,830 $
100 9 1396 چذابه -مرزبستان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 106,091 20,246,070,378 Rls. 569,512 $
مجموع کل
4,717,527,150,362 ريال
مجموع کل
137,902,401 دلار