آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (چوئبده)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 چوئبده كويت 07031000 پيازوموسير 2,039,289 25,124,582,346 Rls. 717,153 $
2 2 1396 چوئبده كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 89,800 21,369,541,986 Rls. 658,674 $
3 12 1396 چوئبده كويت 03033300 ک ک كفشك ماهيان «Sole» (گونه Solea) 205,610 17,567,140,248 Rls. 470,232 $
4 3 1396 چوئبده كويت 08071100 هندوا نه , تازه 1,808,361 15,033,194,024 Rls. 463,271 $
5 9 1396 چوئبده كويت 07031000 پيازوموسير 1,197,917 14,794,758,360 Rls. 419,270 $
6 11 1396 چوئبده كويت 03033300 ک ک كفشك ماهيان «Sole» (گونه Solea) 163,160 14,442,839,920 Rls. 391,384 $
7 7 1396 چوئبده كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 48,930 13,268,890,800 Rls. 391,440 $
8 8 1396 چوئبده كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 45,750 12,744,832,080 Rls. 366,000 $
9 5 1396 چوئبده كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 47,810 12,537,849,680 Rls. 382,480 $
10 10 1396 چوئبده كويت 07031000 پيازوموسير 1,082,968 12,309,637,615 Rls. 342,005 $
11 8 1396 چوئبده كويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 126,570 10,584,655,056 Rls. 303,768 $
12 7 1396 چوئبده كويت 08071100 هندوا نه , تازه 2,048,180 10,405,801,594 Rls. 306,292 $
13 6 1396 چوئبده كويت 08071100 هندوا نه , تازه 2,013,373 10,045,362,323 Rls. 302,140 $
14 1 1396 چوئبده كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 38,350 9,981,960,560 Rls. 307,800 $
15 7 1396 چوئبده كويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 96,040 9,550,109,376 Rls. 281,688 $
16 6 1396 چوئبده كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 34,440 8,990,129,760 Rls. 270,688 $
17 2 1396 چوئبده كويت 03033300 ک ک كفشك ماهيان «Sole» (گونه Solea) 112,550 8,787,609,216 Rls. 270,888 $
18 12 1396 چوئبده كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 28,280 7,970,699,755 Rls. 213,037 $
19 5 1396 چوئبده كويت 08071100 هندوا نه , تازه 1,595,581 7,891,501,982 Rls. 240,724 $
20 10 1396 چوئبده كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 553,100 7,771,549,140 Rls. 216,262 $
21 7 1396 چوئبده كويت 07031000 پيازوموسير 624,317 7,501,839,543 Rls. 221,447 $
22 1 1396 چوئبده كويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 95,070 7,397,684,064 Rls. 228,168 $
23 10 1396 چوئبده كويت 03033300 ک ک كفشك ماهيان «Sole» (گونه Solea) 84,920 7,359,095,520 Rls. 203,808 $
24 4 1396 چوئبده كويت 08071100 هندوا نه , تازه 1,229,717 7,027,338,947 Rls. 215,885 $
25 1 1396 چوئبده كويت 03033300 ک ک كفشك ماهيان «Sole» (گونه Solea) 89,300 6,950,032,512 Rls. 214,320 $
26 6 1396 چوئبده كويت 07031000 پيازوموسير 580,913 6,623,758,972 Rls. 198,874 $
27 4 1396 چوئبده كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 26,270 6,607,112,640 Rls. 202,624 $
28 7 1396 چوئبده كويت 08071900 خربزه وهمانند 257,827 6,450,444,590 Rls. 189,518 $
29 6 1396 چوئبده كويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 79,940 6,219,272,040 Rls. 187,032 $
30 4 1396 چوئبده كويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 76,220 6,197,492,544 Rls. 190,464 $
31 8 1396 چوئبده كويت 08071100 هندوا نه , تازه 1,129,828 5,920,184,143 Rls. 170,464 $
32 2 1396 چوئبده كويت 08071100 هندوا نه , تازه 1,313,038 5,912,853,051 Rls. 182,244 $
33 9 1396 چوئبده كويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 66,415 5,634,923,664 Rls. 159,396 $
34 11 1396 چوئبده كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 391,518 5,604,015,741 Rls. 153,082 $
35 11 1396 چوئبده كويت 07031000 پيازوموسير 486,231 5,479,426,807 Rls. 148,998 $
36 5 1396 چوئبده كويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 68,730 5,408,553,744 Rls. 164,952 $
37 7 1396 چوئبده كويت 12071000 ک هسته ميوه نخل و مغز آن 85,955 5,099,783,120 Rls. 149,488 $
38 8 1396 چوئبده كويت 08081000 سيب , تازه 349,597 4,920,418,099 Rls. 142,636 $
39 6 1396 چوئبده كويت 12071000 ک هسته ميوه نخل و مغز آن 91,820 4,872,924,128 Rls. 146,912 $
40 11 1396 چوئبده كويت 12071000 ک هسته ميوه نخل و مغز آن 83,152 4,735,225,758 Rls. 128,817 $
41 10 1396 چوئبده كويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 51,510 4,437,688,680 Rls. 123,624 $
42 1 1396 چوئبده كويت 08071100 هندوا نه , تازه 1,135,329 4,417,438,188 Rls. 136,229 $
43 8 1396 چوئبده كويت 03063590 --- سا?ر 31,665 4,415,892,760 Rls. 126,660 $
44 11 1396 چوئبده كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 14,590 4,164,434,240 Rls. 112,880 $
45 3 1396 چوئبده كويت 03033300 ک ک كفشك ماهيان «Sole» (گونه Solea) 52,940 4,131,861,552 Rls. 127,332 $
46 10 1396 چوئبده كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 280,183 4,023,976,505 Rls. 112,070 $
47 9 1396 چوئبده كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 107,763 3,410,996,203 Rls. 95,980 $
48 12 1396 چوئبده كويت 03032500 انواع ماهي كپور Myprinus carpio, carassius carassius, ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus.) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 20,340 3,283,971,861 Rls. 87,915 $
49 7 1396 چوئبده كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 122,681 3,152,776,351 Rls. 92,125 $
50 4 1396 چوئبده كويت 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 58,450 3,043,608,400 Rls. 93,520 $
51 5 1396 چوئبده كويت 12071000 ک هسته ميوه نخل و مغز آن 57,941 3,031,917,025 Rls. 92,705 $
52 11 1396 چوئبده كويت 03032500 انواع ماهي كپور Myprinus carpio, carassius carassius, ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus.) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 21,600 2,940,951,549 Rls. 79,920 $
53 2 1396 چوئبده كويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 34,540 2,689,679,104 Rls. 82,912 $
54 12 1396 چوئبده كويت 08071100 هندوا نه , تازه 144,370 2,385,587,450 Rls. 63,358 $
55 9 1396 چوئبده كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 8,420 2,377,161,840 Rls. 67,360 $
56 7 1396 چوئبده كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 169,201 2,288,405,605 Rls. 67,793 $
57 6 1396 چوئبده كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 165,942 2,204,050,925 Rls. 66,374 $
58 2 1396 چوئبده كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 169,856 2,204,041,722 Rls. 67,942 $
59 10 1396 چوئبده كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 7,190 2,072,649,840 Rls. 57,520 $
60 10 1396 چوئبده كويت 03032500 انواع ماهي كپور Myprinus carpio, carassius carassius, ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus.) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 14,640 1,957,213,383 Rls. 54,168 $
61 12 1396 چوئبده كويت 07031000 پيازوموسير 189,036 1,837,183,485 Rls. 49,275 $
62 3 1396 چوئبده كويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 22,910 1,784,117,232 Rls. 54,976 $
63 9 1396 چوئبده كويت 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 13,380 1,754,007,348 Rls. 49,506 $
64 11 1396 چوئبده كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 113,965 1,680,142,430 Rls. 45,685 $
65 3 1396 چوئبده كويت 03032500 انواع ماهي كپور Myprinus carpio, carassius carassius, ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus.) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 13,020 1,568,409,258 Rls. 48,332 $
66 8 1396 چوئبده كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 6,480 1,516,874,274 Rls. 44,067 $
67 12 1396 چوئبده كويت 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 46,686 1,480,136,217 Rls. 39,683 $
68 10 1396 چوئبده كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 126,575 1,453,231,779 Rls. 40,459 $
69 11 1396 چوئبده كويت 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 15,780 1,447,099,752 Rls. 39,588 $
70 3 1396 چوئبده كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 12,692 1,441,227,368 Rls. 44,422 $
71 10 1396 چوئبده كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,969 1,414,733,928 Rls. 39,752 $
72 10 1396 چوئبده كويت 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 45,202 1,384,654,419 Rls. 38,421 $
73 12 1396 چوئبده كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 121,675 1,363,126,172 Rls. 36,424 $
74 8 1396 چوئبده كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 95,573 1,282,363,323 Rls. 36,931 $
75 9 1396 چوئبده كويت 03063590 --- سا?ر 8,805 1,245,586,320 Rls. 35,220 $
76 11 1396 چوئبده كويت 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 38,800 1,211,058,580 Rls. 32,980 $
77 2 1396 چوئبده كويت 03032500 انواع ماهي كپور Myprinus carpio, carassius carassius, ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus.) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 9,560 1,147,397,269 Rls. 35,372 $
78 10 1396 چوئبده كويت 03063590 --- سا?ر 7,905 1,133,592,000 Rls. 31,700 $
79 9 1396 چوئبده كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 75,706 1,123,753,531 Rls. 31,881 $
80 7 1396 چوئبده كويت 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,130 1,095,022,350 Rls. 31,950 $
81 8 1396 چوئبده كويت 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 35,970 1,065,717,680 Rls. 30,320 $
82 4 1396 چوئبده كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 108,980 1,063,805,814 Rls. 32,694 $
83 4 1396 چوئبده كويت 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 21,133 1,031,643,955 Rls. 31,699 $
84 9 1396 چوئبده كويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 26,790 953,429,310 Rls. 26,790 $
85 9 1396 چوئبده كويت 08071100 هندوا نه , تازه 167,055 936,957,666 Rls. 26,577 $
86 11 1396 چوئبده كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 60,849 894,545,794 Rls. 24,339 $
87 6 1396 چوئبده كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 95,771 891,996,198 Rls. 26,749 $
88 9 1396 چوئبده كويت 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 6,750 884,172,387 Rls. 25,086 $
89 12 1396 چوئبده كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 61,540 825,433,712 Rls. 22,144 $
90 1 1396 چوئبده كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 76,626 742,306,676 Rls. 22,897 $
91 10 1396 چوئبده كويت 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 5,220 694,973,997 Rls. 19,314 $
92 7 1396 چوئبده كويت 08081000 سيب , تازه 58,009 687,471,476 Rls. 20,209 $
93 8 1396 چوئبده كويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 18,633 654,931,317 Rls. 18,633 $
94 1 1396 چوئبده كويت 03032500 انواع ماهي كپور Myprinus carpio, carassius carassius, ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus.) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 5,370 644,202,042 Rls. 19,869 $
95 8 1396 چوئبده كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 44,710 633,775,590 Rls. 18,126 $
96 5 1396 چوئبده كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 61,350 602,980,047 Rls. 18,405 $
97 12 1396 چوئبده كويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 15,700 591,811,500 Rls. 15,700 $
98 5 1396 چوئبده كويت 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 3,501 571,695,795 Rls. 17,505 $
99 4 1396 چوئبده كويت 03033300 ک ک كفشك ماهيان «Sole» (گونه Solea) 4,500 540,425,700 Rls. 16,650 $
100 5 1396 چوئبده كويت 08071900 خربزه وهمانند 39,899 521,939,095 Rls. 15,959 $
مجموع کل
479,527,261,417 ريال
مجموع کل
13,979,001 دلار