آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 117,225 4,715,691,950 Rls. 51,395 $
2 1 1398 بازرگان گرجستان 27101950 روغن صنعتي 111,090 4,528,825,073 Rls. 50,137 $
3 1 1398 بازرگان گرجستان 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 120,000 555,108,000 Rls. 6,187 $
4 1 1398 بازرگان گرجستان 27101910 روغن موتور 15,580 547,706,560 Rls. 5,920 $
5 1 1398 بازرگان گرجستان 38241000 چسباننده هاي آماده براي قالب ها يا مغزي قالب هاي ريخته گري 9,700 440,353,875 Rls. 4,875 $
6 1 1398 بازرگان گرجستان 28391990 ساير سيليکاتهاي سديم بجز سيليکات سديم جامد و مايع و متاسيليکات سديم 10,000 368,542,320 Rls. 4,080 $
7 1 1398 بازرگان گرجستان 84179000 اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي 3,700 90,329,000 Rls. 1,000 $
مجموع کل
11,246,556,778 ريال
مجموع کل
123,594 دلار
[1]