آمار کل " صادرات به" کشور (اتريش) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز اتريش 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 23,125 2,297,743,938 Rls. 25,438 $
2 1 1398 تبریز اتريش 08071100 هندوا نه، تازه 19,400 427,075,480 Rls. 3,880 $
3 1 1398 تبریز اتريش 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 22,800 80,860,732 Rls. 874 $
مجموع کل
2,805,680,150 ريال
مجموع کل
30,192 دلار
[1]