آمار کل " صادرات به" کشور (لهستان) گمرک (تبریز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تبریز لهستان 08071100 هندوا نه، تازه 245,490 4,923,469,290 Rls. 49,098 $
2 1 1398 تبریز لهستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 16,824 1,722,170,866 Rls. 15,646 $
3 1 1398 تبریز لهستان 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 21,000 715,957,620 Rls. 7,980 $
مجموع کل
7,361,597,776 ريال
مجموع کل
72,724 دلار
[1]