آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (شیراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 شیراز هند 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 41,500 4,498,384,200 Rls. 49,800 $
2 1 1398 شیراز هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 24,705 2,528,881,225 Rls. 22,975 $
3 1 1398 شیراز هند 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 45,500 1,652,716,065 Rls. 15,015 $
4 1 1398 شیراز هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 54,000 156,961,246 Rls. 1,426 $
5 1 1398 شیراز هند 11081100 نشاسته گندم 1,000 47,874,370 Rls. 530 $
مجموع کل
8,884,817,106 ريال
مجموع کل
89,746 دلار
[1]