آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران هلند 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 3,057 1,131,310,104 Rls. 12,228 $
2 1 1398 غرب تهران هلند 08071100 هندوا نه، تازه 19,970 964,984,707 Rls. 10,683 $
مجموع کل
2,096,294,811 ريال
مجموع کل
22,911 دلار
[1]