آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 آبادان چين 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 137,353 39,622,164,620 Rls. 1,340,262 $
2 12 1394 آبادان چين 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 551,000 30,286,786,945 Rls. 1,005,179 $
3 12 1394 آبادان چين 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 519,131 20,053,371,748 Rls. 674,503 $
4 12 1394 آبادان چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 123,417 12,208,738,979 Rls. 406,641 $
5 12 1394 آبادان چين 84821000 بلبرينگ. 80,160 11,063,033,979 Rls. 388,082 $
6 12 1394 آبادان چين 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 16,855 5,115,845,814 Rls. 173,049 $
7 12 1394 آبادان چين 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 63,750 3,715,549,346 Rls. 127,564 $
8 12 1394 آبادان چين 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 46,613 3,630,420,444 Rls. 128,261 $
9 12 1394 آبادان چين 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 12,320 3,098,392,342 Rls. 104,806 $
10 12 1394 آبادان چين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 12,800 1,848,158,208 Rls. 61,230 $
11 12 1394 آبادان چين 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 4,071 1,276,792,100 Rls. 45,185 $
12 12 1394 آبادان چين 30051010 چسب لويكوپلاست (زينك اكسايد) 17,153 1,259,390,982 Rls. 43,411 $
13 12 1394 آبادان چين 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 17,000 1,128,732,000 Rls. 37,400 $
14 12 1394 آبادان چين 65040000 کلاه و ساير پوشش هاي سر، گيس باف يا تهيه شده از جفت و جور کردن نوار از هر ماده، حتي آستر شده يا تزئين شده 8,779 1,044,746,932 Rls. 35,489 $
15 12 1394 آبادان چين 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 5,198 891,037,238 Rls. 29,752 $
16 12 1394 آبادان چين 30051040 چسب ضد حساسيت 8,747 633,164,954 Rls. 21,825 $
17 12 1394 آبادان چين 40116310 داراي توليد داخلي مشابه 7,020 595,005,600 Rls. 19,860 $
18 12 1394 آبادان چين 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 800 495,118,476 Rls. 17,708 $
19 12 1394 آبادان چين 40151920 دستكش معاينه 22,897 475,993,877 Rls. 16,589 $
20 12 1394 آبادان چين 62144000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت از الياف مصنوعي 3,500 432,092,735 Rls. 14,894 $
21 12 1394 آبادان چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 7,606 413,337,600 Rls. 13,800 $
22 12 1394 آبادان چين 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 3,150 388,768,320 Rls. 12,916 $
23 12 1394 آبادان چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 8,740 351,131,200 Rls. 11,720 $
24 12 1394 آبادان چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 4,109 267,297,560 Rls. 9,080 $
25 12 1394 آبادان چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 2,720 249,267,200 Rls. 8,320 $
26 12 1394 آبادان چين 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 1,073 210,735,860 Rls. 7,264 $
27 12 1394 آبادان چين 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 4,663 188,544,625 Rls. 6,743 $
28 12 1394 آبادان چين 39262010 لباس ومتفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي ازموادپلاستيكي 4,131 168,228,172 Rls. 5,903 $
29 12 1394 آبادان چين 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 1,904 142,742,800 Rls. 5,071 $
30 12 1394 آبادان چين 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,190 135,012,425 Rls. 4,796 $
31 12 1394 آبادان چين 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 666 69,966,650 Rls. 2,485 $
32 12 1394 آبادان چين 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 410 27,979,294 Rls. 950 $
33 12 1394 آبادان چين 83021090 سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 43 12,925,600 Rls. 459 $
34 12 1394 آبادان چين 40159000 ملبوس ومضافات لباس ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده, برا ي هرنوع مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 165 10,829,674 Rls. 368 $
35 12 1394 آبادان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 120 8,882,700 Rls. 302 $
36 12 1394 آبادان چين 61079900 رب دوشامبرلباس حوله اي حمام واشياء همانند مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي. 21 2,514,826 Rls. 85 $
37 12 1394 آبادان چين 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 40 1,377,165 Rls. 49 $
38 12 1394 آبادان چين 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 12 618,370 Rls. 22 $
39 12 1394 آبادان چين 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 2 351,263 Rls. 12 $
40 12 1394 آبادان چين 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 2 112,440 Rls. 4 $
مجموع کل
141,525,161,063 ريال
مجموع کل
4,782,040 دلار
[1]