آمار کل " واردات از" کشور (آذربايجان) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 آستارا آذربايجان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 23,020,055 286,434,637,168 Rls. 9,715,352 $
2 12 1394 آستارا آذربايجان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 1,985,194 11,910,924,274 Rls. 395,817 $
3 12 1394 آستارا آذربايجان 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 533,702 11,710,603,398 Rls. 388,585 $
4 12 1394 آستارا آذربايجان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 132,000 7,214,357,925 Rls. 239,350 $
5 12 1394 آستارا آذربايجان 10082900 ارزن بجز بذز 588,000 7,088,314,800 Rls. 235,200 $
6 12 1394 آستارا آذربايجان 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 112,870 4,292,705,613 Rls. 145,835 $
7 12 1394 آستارا آذربايجان 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 354,400 2,881,739,808 Rls. 95,688 $
8 12 1394 آستارا آذربايجان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 205,836 2,850,744,712 Rls. 99,497 $
9 12 1394 آستارا آذربايجان 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 200,000 1,586,509,080 Rls. 56,050 $
10 12 1394 آستارا آذربايجان 44061000 ترا ورس چوبي برا ي را ه آهن ياهمانند ,آغشته نشده 201,360 1,514,552,779 Rls. 51,647 $
11 12 1394 آستارا آذربايجان 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 7,019 1,174,580,774 Rls. 39,128 $
12 12 1394 آستارا آذربايجان 12119020 ريشه شيرينکبيان تازه يا خشك كرده ، حتي بريده شده ، خرد شده يا پودرشده 79,280 1,068,825,960 Rls. 35,676 $
13 12 1394 آستارا آذربايجان 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 87,365 1,052,853,088 Rls. 34,946 $
14 12 1394 آستارا آذربايجان 95061990 ساير ا دوا ت برا ي ا سکي روي برف بجز رد يفهاي95061100و95061200و95061910 9,500 717,297,500 Rls. 23,750 $
15 12 1394 آستارا آذربايجان 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 9,640 532,884,088 Rls. 17,644 $
16 12 1394 آستارا آذربايجان 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 15,280 340,844,996 Rls. 11,774 $
17 12 1394 آستارا آذربايجان 44079500 چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا ،لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش از 6mmازگونه زبان گنجشك . 21,540 309,443,306 Rls. 10,816 $
18 12 1394 آستارا آذربايجان 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 20,500 216,168,400 Rls. 7,175 $
مجموع کل
342,897,987,668 ريال
مجموع کل
11,603,929 دلار
[1]