آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 آستارا امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 35,007,903 297,298,370,680 Rls. 9,910,864 $
2 12 1394 آستارا امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 14,124,170 211,350,302,704 Rls. 7,206,155 $
3 12 1394 آستارا امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 53,084 150,240,400,993 Rls. 5,093,068 $
4 12 1394 آستارا امارات متحده عربي 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر 10,930,310 111,833,432,733 Rls. 3,714,532 $
5 12 1394 آستارا امارات متحده عربي 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 12,173,476 111,636,171,252 Rls. 3,713,903 $
6 12 1394 آستارا امارات متحده عربي 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 3,871,144 69,003,895,525 Rls. 2,455,855 $
7 12 1394 آستارا امارات متحده عربي 72241000 شمش وسايرا شکال ا وليه, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 4,996,210 47,976,897,209 Rls. 1,603,345 $
8 12 1394 آستارا امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 3,239,445 39,950,723,481 Rls. 1,380,919 $
9 12 1394 آستارا امارات متحده عربي 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 2,906,690 32,455,304,202 Rls. 1,138,675 $
10 12 1394 آستارا امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,197,491 16,581,278,989 Rls. 580,571 $
11 12 1394 آستارا امارات متحده عربي 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 2,902,654 16,397,341,284 Rls. 549,275 $
12 12 1394 آستارا امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 362,430 5,002,171,692 Rls. 176,724 $
13 12 1394 آستارا امارات متحده عربي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 497,586 4,411,234,932 Rls. 146,290 $
14 12 1394 آستارا امارات متحده عربي 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 115,300 3,030,757,214 Rls. 103,831 $
15 12 1394 آستارا امارات متحده عربي 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 183,130 2,167,580,384 Rls. 73,332 $
16 12 1394 آستارا امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8,762 1,574,488,315 Rls. 52,556 $
17 12 1394 آستارا امارات متحده عربي 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 61,250 834,341,615 Rls. 28,820 $
18 12 1394 آستارا امارات متحده عربي 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 343 140,128,380 Rls. 4,679 $
19 12 1394 آستارا امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 278 118,491,660 Rls. 3,956 $
20 12 1394 آستارا امارات متحده عربي 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 51 41,606,460 Rls. 1,389 $
مجموع کل
1,122,044,919,704 ريال
مجموع کل
37,938,738 دلار
[1]