آمار کل " واردات از" کشور (اوكراين) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 آستارا اوكراين 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 56,860 223,881,269,340 Rls. 7,471,426 $
2 12 1394 آستارا اوكراين 28230000 ا کسيدهاي تيتان 516,000 34,080,181,547 Rls. 1,163,223 $
3 12 1394 آستارا اوكراين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 105,000 4,742,164,565 Rls. 158,354 $
4 12 1394 آستارا اوكراين 10082900 ارزن بجز بذز 258,200 3,151,202,269 Rls. 111,377 $
5 12 1394 آستارا اوكراين 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 61,340 2,714,614,726 Rls. 92,129 $
6 12 1394 آستارا اوكراين 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 169,110 1,823,711,303 Rls. 62,054 $
7 12 1394 آستارا اوكراين 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 17,017 988,780,495 Rls. 33,007 $
8 12 1394 آستارا اوكراين 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 62,550 711,550,110 Rls. 23,753 $
9 12 1394 آستارا اوكراين 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 3,260 179,700,000 Rls. 6,000 $
مجموع کل
272,273,174,355 ريال
مجموع کل
9,121,321 دلار
[1]