آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 آستارا ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 10,486,352 239,443,228,667 Rls. 8,104,798 $
2 12 1394 آستارا ترکيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 3,125,633 34,283,925,996 Rls. 1,155,251 $
3 12 1394 آستارا ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,398,568 18,368,743,950 Rls. 631,343 $
4 12 1394 آستارا ترکيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,554,780 17,307,649,111 Rls. 593,845 $
5 12 1394 آستارا ترکيه 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر 1,500,000 16,961,657,580 Rls. 566,332 $
6 12 1394 آستارا ترکيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,026,010 14,427,092,641 Rls. 492,983 $
7 12 1394 آستارا ترکيه 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 984,410 12,564,512,140 Rls. 421,582 $
8 12 1394 آستارا ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 456,000 7,939,681,208 Rls. 279,281 $
9 12 1394 آستارا ترکيه 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 5,000 3,600,055,510 Rls. 121,776 $
10 12 1394 آستارا ترکيه 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 100,050 3,544,958,934 Rls. 118,323 $
11 12 1394 آستارا ترکيه 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 124,340 1,452,302,177 Rls. 48,883 $
12 12 1394 آستارا ترکيه 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 24,000 579,436,800 Rls. 19,200 $
13 12 1394 آستارا ترکيه 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 19,800 246,333,037 Rls. 8,291 $
مجموع کل
370,719,577,752 ريال
مجموع کل
12,561,889 دلار
[1]