آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,412,218 38,750,125,801 Rls. 1,291,844 $
2 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 10082900 ارزن بجز بذز 3,021,838 35,116,535,888 Rls. 1,212,630 $
3 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,764,320 33,146,408,256 Rls. 1,105,728 $
4 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,642,085 27,565,494,302 Rls. 913,400 $
5 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 1,228,516 15,457,296,158 Rls. 525,789 $
6 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 201,000 12,997,798,893 Rls. 430,621 $
7 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 1,710 12,890,670,000 Rls. 430,306 $
8 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 28332500 سولفات هااز مس 208,950 9,929,201,352 Rls. 334,970 $
9 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 28332960 سولفات کروم 301,661 5,021,174,044 Rls. 169,193 $
10 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماکودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 67,200 4,991,550,000 Rls. 165,321 $
11 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 794,300 4,924,615,425 Rls. 173,377 $
12 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 572,400 4,369,173,784 Rls. 146,078 $
13 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 28332400 سولفات هااز نيکل 61,950 4,007,978,406 Rls. 136,654 $
14 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 39089020 چيپس پلي آميد گريد نساجي به اشكال ابتدايي . 59,400 2,956,199,994 Rls. 98,694 $
15 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 21069010 ا ستابيلايزر 12,625 2,851,698,388 Rls. 95,196 $
16 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 36,345 2,831,968,813 Rls. 94,550 $
17 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 162,351 2,598,687,146 Rls. 86,405 $
18 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 49,600 2,353,880,772 Rls. 78,574 $
19 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 39,302 2,069,697,938 Rls. 69,459 $
20 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 28413000 دي کرومات سديم 35,000 1,837,006,950 Rls. 61,163 $
21 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 212,300 1,834,642,534 Rls. 65,100 $
22 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 28191000 تري ا کسيدکروم 18,000 1,431,401,750 Rls. 47,750 $
23 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 28100010 ا سيد بريک 60,000 1,107,533,115 Rls. 39,129 $
24 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 14,400 1,054,310,400 Rls. 35,200 $
25 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 58,640 1,031,144,219 Rls. 34,248 $
26 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 19,800 972,511,808 Rls. 32,464 $
27 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,700 848,563,500 Rls. 28,105 $
28 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 10083000 دانه قناري (کCanary Seeds) 45,745 833,201,026 Rls. 27,801 $
29 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 18,440 798,648,000 Rls. 26,451 $
30 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 3,497 636,629,549 Rls. 21,252 $
31 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 29337100 6هگزان لاكتام (اپسيلونكاپرولاكتام): 10,000 559,629,000 Rls. 18,685 $
32 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 12,148 538,327,290 Rls. 17,970 $
33 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 52,520 488,916,000 Rls. 16,200 $
34 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 40,000 423,381,375 Rls. 15,040 $
35 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 4,630 383,872,290 Rls. 13,040 $
36 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 28415000 ساير کرمات ها و دي کرمات ها ، پراكسو كرمات ها به جز دي كرومات سديم . 5,000 360,967,600 Rls. 11,988 $
37 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 690 295,146,000 Rls. 9,772 $
38 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 15,696 278,731,845 Rls. 9,825 $
39 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 8,160 260,408,792 Rls. 8,629 $
40 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 12,095 232,939,000 Rls. 7,715 $
41 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 8,300 149,746,500 Rls. 4,960 $
42 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 610 67,671,168 Rls. 2,299 $
43 12 1394 آستارا فدراسيون روسيه 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 660 49,429,050 Rls. 1,650 $
مجموع کل
241,304,914,122 ريال
مجموع کل
8,115,223 دلار
[1]