آمار کل " واردات از" کشور (قزاقستان) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 آستارا قزاقستان 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 951,710 9,804,296,852 Rls. 334,107 $
2 12 1394 آستارا قزاقستان 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 611,890 8,051,716,768 Rls. 269,378 $
3 12 1394 آستارا قزاقستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 75,400 1,189,382,601 Rls. 42,053 $
4 12 1394 آستارا قزاقستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 12,839 128,240,235 Rls. 4,356 $
مجموع کل
19,173,636,457 ريال
مجموع کل
649,895 دلار
[1]