آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 آستارا هند 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,509,160 20,174,638,055 Rls. 704,685 $
2 12 1394 آستارا هند 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 645,680 8,456,446,000 Rls. 293,449 $
3 12 1394 آستارا هند 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 656,526 7,675,244,756 Rls. 254,299 $
4 12 1394 آستارا هند 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 206,577 3,432,423,153 Rls. 113,649 $
مجموع کل
39,738,751,964 ريال
مجموع کل
1,366,082 دلار
[1]