آمار کل " واردات از" کشور (گرجستان) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 آستارا گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 629,241 8,654,280,789 Rls. 289,381 $
2 12 1394 آستارا گرجستان 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 107,895 3,351,942,456 Rls. 115,536 $
3 12 1394 آستارا گرجستان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 40,000 2,812,994,402 Rls. 95,401 $
مجموع کل
14,819,217,647 ريال
مجموع کل
500,318 دلار
[1]