آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اراك آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 110,471 59,263,565,000 Rls. 1,968,562 $
2 12 1394 اراك آلمان 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 11,642 16,176,032,434 Rls. 538,907 $
3 12 1394 اراك آلمان 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 156,730 11,762,463,844 Rls. 402,496 $
4 12 1394 اراك آلمان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 59,300 5,336,930,348 Rls. 178,704 $
5 12 1394 اراك آلمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 3,904 3,388,985,181 Rls. 112,279 $
6 12 1394 اراك آلمان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 3,887 3,110,196,800 Rls. 103,045 $
7 12 1394 اراك آلمان 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 19,710 2,895,870,600 Rls. 96,192 $
8 12 1394 اراك آلمان 84561000 ماشين ا بزا رهاکه باا شعه ليزرياسايرا شعه نوري يا فوتوني عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 28,900 2,655,240,852 Rls. 88,307 $
9 12 1394 اراك آلمان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 35,210 2,585,201,654 Rls. 89,820 $
10 12 1394 اراك آلمان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 30,800 2,559,116,924 Rls. 88,690 $
11 12 1394 اراك آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 20,000 2,129,728,000 Rls. 70,537 $
12 12 1394 اراك آلمان 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 19,704 1,868,992,117 Rls. 62,908 $
13 12 1394 اراك آلمان 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 19,200 1,359,414,800 Rls. 45,379 $
14 12 1394 اراك آلمان 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 1,331 1,309,543,220 Rls. 43,499 $
15 12 1394 اراك آلمان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 1,730 1,210,098,600 Rls. 40,067 $
16 12 1394 اراك آلمان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 290 1,143,576,689 Rls. 40,320 $
17 12 1394 اراك آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 3,200 1,013,984,796 Rls. 35,824 $
18 12 1394 اراك آلمان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 6,570 861,767,400 Rls. 28,860 $
19 12 1394 اراك آلمان 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 16,800 593,110,124 Rls. 20,954 $
20 12 1394 اراك آلمان 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 170 458,320,486 Rls. 15,610 $
21 12 1394 اراك آلمان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 10,800 384,220,799 Rls. 12,826 $
22 12 1394 اراك آلمان 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 2,100 298,746,884 Rls. 10,127 $
23 12 1394 اراك آلمان 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,600 290,811,800 Rls. 9,708 $
24 12 1394 اراك آلمان 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 43 286,519,555 Rls. 10,078 $
25 12 1394 اراك آلمان 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 1 157,482,537 Rls. 5,364 $
26 12 1394 اراك آلمان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 59 74,120,188 Rls. 2,613 $
مجموع کل
123,174,041,632 ريال
مجموع کل
4,121,675 دلار
[1]