آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اراك امارات متحده عربي 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 422,345 72,170,942,635 Rls. 2,463,919 $
2 12 1394 اراك امارات متحده عربي 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 1,500,000 65,609,280,431 Rls. 2,359,707 $
3 12 1394 اراك امارات متحده عربي 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 476,035 42,826,390,336 Rls. 1,469,408 $
4 12 1394 اراك امارات متحده عربي 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 219,266 28,214,202,922 Rls. 959,570 $
5 12 1394 اراك امارات متحده عربي 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 2,006 19,149,692,090 Rls. 1,561,965 $
6 12 1394 اراك امارات متحده عربي 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 159,825 14,284,716,709 Rls. 480,139 $
7 12 1394 اراك امارات متحده عربي 38123010 آنتي ا کسيدا نها 70,400 12,104,583,516 Rls. 410,257 $
8 12 1394 اراك امارات متحده عربي 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 312,000 11,363,201,402 Rls. 392,443 $
9 12 1394 اراك امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 5,500 7,783,911,000 Rls. 276,515 $
10 12 1394 اراك امارات متحده عربي 29072200 هيدروکينون و ا ملاح آن 30,000 6,731,064,318 Rls. 233,951 $
11 12 1394 اراك امارات متحده عربي 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 28,000 5,779,852,654 Rls. 196,303 $
12 12 1394 اراك امارات متحده عربي 32082020 لعاب, لاکهاو ورني هاي دا خل قوطي موا دغذا يي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 90,000 5,298,145,234 Rls. 186,364 $
13 12 1394 اراك امارات متحده عربي 29319000 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 17,200 4,745,159,514 Rls. 159,205 $
14 12 1394 اراك امارات متحده عربي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 48,000 4,209,225,351 Rls. 147,201 $
15 12 1394 اراك امارات متحده عربي 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 33,756 3,657,853,719 Rls. 122,108 $
16 12 1394 اراك امارات متحده عربي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 47,954 3,555,698,600 Rls. 126,313 $
17 12 1394 اراك امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 24,816 2,925,061,447 Rls. 101,561 $
18 12 1394 اراك امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 40,320 2,802,755,679 Rls. 93,333 $
19 12 1394 اراك امارات متحده عربي 84146090 ---ساير كلاهك ها كه بزرگترين ضلع افقي آنها حداكثر 120 سانتيمتر باشد غير از هود آشپزخانه 4,000 2,691,326,847 Rls. 94,069 $
20 12 1394 اراك امارات متحده عربي 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 17,290 2,593,229,664 Rls. 86,425 $
21 12 1394 اراك امارات متحده عربي 28364000 کربنات هاي پتاسيم 50,000 2,188,438,178 Rls. 73,290 $
22 12 1394 اراك امارات متحده عربي 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشند ,ا ملاح ا ين ترکيبات 62,800 2,145,040,895 Rls. 75,705 $
23 12 1394 اراك امارات متحده عربي 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 8,160 1,777,695,628 Rls. 62,805 $
24 12 1394 اراك امارات متحده عربي 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 18,000 1,338,480,765 Rls. 47,368 $
25 12 1394 اراك امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,791 1,309,432,343 Rls. 46,340 $
26 12 1394 اراك امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 18,532 1,283,430,891 Rls. 45,343 $
27 12 1394 اراك امارات متحده عربي 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 25,000 1,282,659,069 Rls. 43,131 $
28 12 1394 اراك امارات متحده عربي 28042990 - - - گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 وساير گازهاي كمياب غير مذكور 521 1,232,700,000 Rls. 40,840 $
29 12 1394 اراك امارات متحده عربي 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 414 1,199,298,618 Rls. 40,848 $
30 12 1394 اراك امارات متحده عربي 48062000 کاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 19,008 1,103,898,510 Rls. 36,551 $
31 12 1394 اراك امارات متحده عربي 85234900 ساير رسانه ها جهت ضبط كردن صوت يا ساير پديده ها خواه ضبط شده يا نشده 35,500 1,097,090,869 Rls. 37,119 $
32 12 1394 اراك امارات متحده عربي 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 10,501 1,038,234,019 Rls. 34,647 $
33 12 1394 اراك امارات متحده عربي 29141900 ساير ستن هاي غيرحلقوي ، بدون ديگرعوامل اکسيژنه غير از استن ، بوتانون ، متيل ايزو بوتيل ستن 5,000 836,995,082 Rls. 27,731 $
34 12 1394 اراك امارات متحده عربي 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك, براي جاده, راههاي آبي داخلي , تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري ياباند فرودگاه 240 653,779,600 Rls. 21,700 $
35 12 1394 اراك امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 1,126 473,821,709 Rls. 15,987 $
36 12 1394 اراك امارات متحده عربي 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 2,500 352,805,890 Rls. 11,866 $
37 12 1394 اراك امارات متحده عربي 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 1,250 169,934,575 Rls. 5,643 $
38 12 1394 اراك امارات متحده عربي 28061090 کلرورهيدوژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص بيش ا ز 33درصد 37 149,258,200 Rls. 4,956 $
39 12 1394 اراك امارات متحده عربي 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 14 103,332,600 Rls. 3,431 $
40 12 1394 اراك امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 2,000 53,389,600 Rls. 1,882 $
41 12 1394 اراك امارات متحده عربي 34039910 روانکكننده سيليكوني 400 36,120,560 Rls. 1,197 $
42 12 1394 اراك امارات متحده عربي 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 240 26,931,112 Rls. 899 $
43 12 1394 اراك امارات متحده عربي 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 180 21,996,732 Rls. 734 $
44 12 1394 اراك امارات متحده عربي 28043000 ازت 1 5,535,675 Rls. 184 $
مجموع کل
338,376,595,189 ريال
مجموع کل
12,600,952 دلار
[1]