آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اراك ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 29,675 27,138,011,115 Rls. 899,086 $
2 12 1394 اراك ايتاليا 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 57,146 15,081,867,593 Rls. 504,916 $
3 12 1394 اراك ايتاليا 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 96,803 11,855,469,673 Rls. 393,587 $
4 12 1394 اراك ايتاليا 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 20,744 7,012,083,464 Rls. 234,072 $
5 12 1394 اراك ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 972 4,839,527,895 Rls. 164,392 $
6 12 1394 اراك ايتاليا 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 28,191 2,720,871,910 Rls. 91,489 $
7 12 1394 اراك ايتاليا 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 19,576 2,511,635,145 Rls. 88,885 $
8 12 1394 اراك ايتاليا 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 20,000 1,594,178,746 Rls. 54,951 $
9 12 1394 اراك ايتاليا 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي 2,600 1,537,150,000 Rls. 54,307 $
10 12 1394 اراك ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 898 994,591,824 Rls. 33,178 $
11 12 1394 اراك ايتاليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 6,200 986,607,000 Rls. 35,048 $
12 12 1394 اراك ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 7,238 835,347,663 Rls. 28,319 $
13 12 1394 اراك ايتاليا 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 854 827,880,513 Rls. 27,420 $
14 12 1394 اراك ايتاليا 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 353 748,414,569 Rls. 26,441 $
15 12 1394 اراك ايتاليا 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 12,242 626,678,165 Rls. 20,762 $
16 12 1394 اراك ايتاليا 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 26 381,217,150 Rls. 12,658 $
17 12 1394 اراك ايتاليا 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 3,581 262,728,926 Rls. 8,735 $
18 12 1394 اراك ايتاليا 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 113 124,054,537 Rls. 4,110 $
19 12 1394 اراك ايتاليا 84821000 بلبرينگ. 245 55,386,653 Rls. 1,835 $
20 12 1394 اراك ايتاليا 91070000 کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 148 43,053,726 Rls. 1,427 $
مجموع کل
80,176,756,266 ريال
مجموع کل
2,685,618 دلار
[1]