آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اراك جمهوري كره 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 492,618 27,757,038,540 Rls. 919,594 $
2 12 1394 اراك جمهوري كره 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 56,636 26,837,948,119 Rls. 900,889 $
3 12 1394 اراك جمهوري كره 84563000 ماشين هاي ابزار که با فرآيندهاي تخليه الکتريکي عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 3,500 2,509,924,092 Rls. 88,471 $
4 12 1394 اراك جمهوري كره 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 46,800 1,945,154,534 Rls. 64,932 $
5 12 1394 اراك جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,978 1,240,915,476 Rls. 41,423 $
6 12 1394 اراك جمهوري كره 55039000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, که درجاي ديگرگفته نشده, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 23,400 949,815,936 Rls. 31,809 $
7 12 1394 اراك جمهوري كره 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 7,456 917,027,083 Rls. 30,611 $
8 12 1394 اراك جمهوري كره 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 10,555 373,065,259 Rls. 12,453 $
9 12 1394 اراك جمهوري كره 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 117 216,071,225 Rls. 7,213 $
10 12 1394 اراك جمهوري كره 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 583 56,128,726 Rls. 1,874 $
11 12 1394 اراك جمهوري كره 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 49 16,861,705 Rls. 563 $
12 12 1394 اراك جمهوري كره 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 102 378,440 Rls. 13 $
مجموع کل
62,820,329,135 ريال
مجموع کل
2,099,845 دلار
[1]