آمار کل " واردات از" کشور (صربستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اراك صربستان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 10,199 11,799,780,254 Rls. 406,365 $
2 12 1394 اراك صربستان 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 31,020 9,407,215,803 Rls. 315,531 $
3 12 1394 اراك صربستان 98843320 قطعات منفصله براي توليد کمباين، به استثناي لاستيک، باساخت داخل 31% وبيشتر 8,900 4,087,296,916 Rls. 136,466 $
4 12 1394 اراك صربستان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 2,416 583,892,650 Rls. 19,634 $
مجموع کل
25,878,185,623 ريال
مجموع کل
877,995 دلار
[1]