آمار کل " واردات از" کشور (عراق) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اراك عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,612,280 16,956,457,780 Rls. 566,245 $
2 12 1394 اراك عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 183,410 2,747,940,325 Rls. 91,705 $
3 12 1394 اراك عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 252,880 2,664,529,651 Rls. 88,951 $
4 12 1394 اراك عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 36,760 999,202,968 Rls. 33,084 $
5 12 1394 اراك عراق 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 2,430 225,566,881 Rls. 7,531 $
6 12 1394 اراك عراق 78019990 سايرسرب هاي تصفيه نشده, به صورت كارنشده ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,449 63,273,716 Rls. 2,101 $
7 12 1394 اراك عراق 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 3,440 56,366,720 Rls. 1,882 $
مجموع کل
23,713,338,041 ريال
مجموع کل
791,499 دلار
[1]