آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (اردبيل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اردبيل آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 120,800 40,561,431,872 Rls. 1,386,076 $
2 12 1394 اردبيل آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 44,000 4,931,239,028 Rls. 163,698 $
3 12 1394 اردبيل آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 4,142 3,731,078,347 Rls. 131,515 $
4 12 1394 اردبيل آلمان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 34,000 3,048,793,533 Rls. 110,878 $
5 12 1394 اردبيل آلمان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,830 539,780,274 Rls. 18,151 $
6 12 1394 اردبيل آلمان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 2,593 192,274,826 Rls. 6,439 $
7 12 1394 اردبيل آلمان 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 1,550 65,965,190 Rls. 2,209 $
8 12 1394 اردبيل آلمان 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 8 51,862,400 Rls. 1,720 $
9 12 1394 اردبيل آلمان 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 3 22,689,800 Rls. 752 $
10 12 1394 اردبيل آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 78 21,729,127 Rls. 725 $
مجموع کل
53,166,844,397 ريال
مجموع کل
1,822,163 دلار
[1]