آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (اردبيل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اردبيل ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 499,869 44,280,138,141 Rls. 1,503,894 $
2 12 1394 اردبيل ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 447,859 30,271,143,167 Rls. 1,023,566 $
3 12 1394 اردبيل ترکيه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 91,000 28,069,871,510 Rls. 969,984 $
4 12 1394 اردبيل ترکيه 87032210 --- وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد 4,460 17,886,388,838 Rls. 614,901 $
5 12 1394 اردبيل ترکيه 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 49,730 12,465,712,480 Rls. 416,520 $
6 12 1394 اردبيل ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 37,800 9,606,666,506 Rls. 318,620 $
7 12 1394 اردبيل ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 96,000 7,121,096,322 Rls. 251,746 $
8 12 1394 اردبيل ترکيه 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 76,596 6,564,628,774 Rls. 225,653 $
9 12 1394 اردبيل ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 122,008 6,452,812,453 Rls. 220,493 $
10 12 1394 اردبيل ترکيه 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 3,134 6,430,624,506 Rls. 219,963 $
11 12 1394 اردبيل ترکيه 84295112 لودر مستعمل باسال ساخت 5سال وکمتر ،بيل داربابارگيري ازجلو ،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 24,000 3,772,500,000 Rls. 125,000 $
12 12 1394 اردبيل ترکيه 68051010 تسمه هاي سنباده بي ا نتها (endless)جهت وا حدهاي نئوپان روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف 11,112 3,699,360,708 Rls. 124,900 $
13 12 1394 اردبيل ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 7,798 3,515,373,657 Rls. 117,343 $
14 12 1394 اردبيل ترکيه 84295212 بيل مکانيکي مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وکمتر،به قدرت 200اسب بخار وكمتر ، قابليت چرخش 360درجه 25,000 3,002,910,000 Rls. 99,500 $
15 12 1394 اردبيل ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 245,395 2,567,041,831 Rls. 87,199 $
16 12 1394 اردبيل ترکيه 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 4,301 2,045,281,370 Rls. 72,253 $
17 12 1394 اردبيل ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 49,500 1,909,333,735 Rls. 63,576 $
18 12 1394 اردبيل ترکيه 84271012 ارابه هاي صفاف خودرو ،مستعمل ، دا را ي موتوربرقي ،باظرفيت 5 تن وبالاتر 13,090 1,520,858,000 Rls. 50,500 $
19 12 1394 اردبيل ترکيه 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 22,340 1,302,676,020 Rls. 43,466 $
20 12 1394 اردبيل ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 12,600 1,277,953,778 Rls. 42,972 $
21 12 1394 اردبيل ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 25,574 1,090,373,556 Rls. 36,223 $
22 12 1394 اردبيل ترکيه 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 97,000 986,321,111 Rls. 33,504 $
23 12 1394 اردبيل ترکيه 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 5,000 896,235,768 Rls. 30,953 $
24 12 1394 اردبيل ترکيه 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 8,405 890,280,500 Rls. 29,500 $
25 12 1394 اردبيل ترکيه 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 14,420 768,345,992 Rls. 27,083 $
26 12 1394 اردبيل ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 22,660 701,457,878 Rls. 24,674 $
27 12 1394 اردبيل ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 2,300 631,399,591 Rls. 22,582 $
28 12 1394 اردبيل ترکيه 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 120,435 562,832,340 Rls. 18,775 $
29 12 1394 اردبيل ترکيه 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 6,800 423,550,012 Rls. 14,600 $
30 12 1394 اردبيل ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 2,082 350,426,631 Rls. 11,852 $
31 12 1394 اردبيل ترکيه 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 3,000 255,082,733 Rls. 8,577 $
32 12 1394 اردبيل ترکيه 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 4,715 232,939,860 Rls. 7,732 $
33 12 1394 اردبيل ترکيه 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 4,907 173,552,660 Rls. 5,758 $
34 12 1394 اردبيل ترکيه 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 2,024 121,593,833 Rls. 4,267 $
35 12 1394 اردبيل ترکيه 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 339 72,881,548 Rls. 2,434 $
36 12 1394 اردبيل ترکيه 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 362 19,563,984 Rls. 649 $
37 12 1394 اردبيل ترکيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 6,524 14,137,778 Rls. 469 $
38 12 1394 اردبيل ترکيه 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 284 13,174,400 Rls. 437 $
39 12 1394 اردبيل ترکيه 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 210 10,491,763 Rls. 348 $
40 12 1394 اردبيل ترکيه 82052000 چکش وپتک. 90 7,575,280 Rls. 251 $
41 12 1394 اردبيل ترکيه 40159000 ملبوس ومضافات لباس ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده, برا ي هرنوع مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 47 5,072,144 Rls. 168 $
42 12 1394 اردبيل ترکيه 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 50 3,293,600 Rls. 109 $
43 12 1394 اردبيل ترکيه 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 5 1,646,800 Rls. 55 $
44 12 1394 اردبيل ترکيه 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 150 787,214 Rls. 27 $
مجموع کل
201,995,388,773 ريال
مجموع کل
6,873,074 دلار
[1]