آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (اردبيل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اردبيل چين 59021040 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا ز پلي آميد 6 و 6 آغشته نشده 82,608 9,093,381,157 Rls. 319,863 $
2 12 1394 اردبيل چين 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 26,260 7,494,607,389 Rls. 254,581 $
3 12 1394 اردبيل چين 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 41,010 1,791,513,001 Rls. 60,300 $
4 12 1394 اردبيل چين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 4,000 1,583,562,299 Rls. 55,702 $
5 12 1394 اردبيل چين 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 5,000 675,810,052 Rls. 23,772 $
6 12 1394 اردبيل چين 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 11,000 668,084,900 Rls. 23,351 $
7 12 1394 اردبيل چين 38123010 آنتي ا کسيدا نها 3,000 220,163,448 Rls. 7,744 $
مجموع کل
21,527,122,246 ريال
مجموع کل
745,314 دلار
[1]