آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اروميه آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 160,235 46,287,900,336 Rls. 1,586,886 $
2 12 1394 اروميه آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 8,391 10,183,246,064 Rls. 344,459 $
3 12 1394 اروميه آلمان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 9,949 8,350,025,214 Rls. 293,157 $
4 12 1394 اروميه آلمان 84424000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات, دستگاههاي حروف چيني ياساختن وآماده كردن كليشه ،لوحه ،استوانه وغيره 8,575 3,500,176,815 Rls. 119,726 $
5 12 1394 اروميه آلمان 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,900 2,390,340,843 Rls. 80,856 $
6 12 1394 اروميه آلمان 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 9,850 2,073,579,419 Rls. 72,939 $
7 12 1394 اروميه آلمان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 19,226 1,622,626,766 Rls. 56,307 $
8 12 1394 اروميه آلمان 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 13,660 1,522,796,324 Rls. 55,116 $
9 12 1394 اروميه آلمان 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 15,069 1,044,367,462 Rls. 34,865 $
10 12 1394 اروميه آلمان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,360 784,618,234 Rls. 27,531 $
11 12 1394 اروميه آلمان 85078000 - ساير انباره ها 19,465 777,546,000 Rls. 25,764 $
12 12 1394 اروميه آلمان 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 1,912 581,717,632 Rls. 19,674 $
13 12 1394 اروميه آلمان 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 347 416,719,187 Rls. 14,722 $
14 12 1394 اروميه آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 1,225 366,228,438 Rls. 12,226 $
15 12 1394 اروميه آلمان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 5,269 355,398,962 Rls. 11,801 $
16 12 1394 اروميه آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 135 346,394,880 Rls. 11,476 $
17 12 1394 اروميه آلمان 85052000 کوپلينگ ها,کلاج ها و ترمزهاي ا لکترومغناطيسي 128 260,105,960 Rls. 8,798 $
18 12 1394 اروميه آلمان 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,650 246,211,465 Rls. 8,220 $
19 12 1394 اروميه آلمان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 3,800 222,714,352 Rls. 7,646 $
20 12 1394 اروميه آلمان 72224000 پروفيل ا رفولادزنگ نزن. 197 177,780,546 Rls. 6,281 $
21 12 1394 اروميه آلمان 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 318 131,113,774 Rls. 4,632 $
22 12 1394 اروميه آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1 15,673,044 Rls. 541 $
23 12 1394 اروميه آلمان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 111 13,352,289 Rls. 461 $
24 12 1394 اروميه آلمان 34012020 صابون صنعتي 49 7,977,564 Rls. 277 $
25 12 1394 اروميه آلمان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 144 3,856,905 Rls. 128 $
26 12 1394 اروميه آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10 1,318,600 Rls. 44 $
مجموع کل
81,683,787,075 ريال
مجموع کل
2,804,534 دلار
[1]