آمار کل " واردات از" کشور (عراق) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اروميه عراق 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 75,189 11,342,557,160 Rls. 375,620 $
2 12 1394 اروميه عراق 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 23,932 6,377,624,465 Rls. 217,343 $
3 12 1394 اروميه عراق 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده بشکل نوا ر). 50,350 6,241,098,420 Rls. 210,916 $
4 12 1394 اروميه عراق 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 9,370 2,273,538,367 Rls. 75,760 $
5 12 1394 اروميه عراق 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 10,754 1,910,293,950 Rls. 67,335 $
6 12 1394 اروميه عراق 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 16,700 1,873,153,773 Rls. 65,727 $
7 12 1394 اروميه عراق 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 10,850 1,557,800,100 Rls. 51,610 $
8 12 1394 اروميه عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 6,982 1,542,258,440 Rls. 51,080 $
9 12 1394 اروميه عراق 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 7,040 1,500,903,180 Rls. 50,984 $
10 12 1394 اروميه عراق 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 7,816 1,289,794,470 Rls. 42,735 $
11 12 1394 اروميه عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 8,629 1,256,663,358 Rls. 41,648 $
12 12 1394 اروميه عراق 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 8,630 964,121,774 Rls. 34,062 $
13 12 1394 اروميه عراق 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 8,000 886,569,775 Rls. 29,575 $
14 12 1394 اروميه عراق 82129000 ا جزا ءوقطعات تيغ ها, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 632 770,720,380 Rls. 26,180 $
15 12 1394 اروميه عراق 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 5,920 585,004,671 Rls. 20,668 $
16 12 1394 اروميه عراق 40119910 ساير لاستيك رويي چرخ بادي داراي توليد داخلي مشابه غيرمذكور درجاي ديگر 4,000 468,571,702 Rls. 16,554 $
17 12 1394 اروميه عراق 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 6,705 339,674,715 Rls. 11,283 $
18 12 1394 اروميه عراق 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 2,878 267,435,902 Rls. 9,500 $
19 12 1394 اروميه عراق 84501900 -- ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير مذكور 2,100 152,112,240 Rls. 5,040 $
20 12 1394 اروميه عراق 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 1,440 144,556,800 Rls. 4,800 $
21 12 1394 اروميه عراق 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 70 98,083,352 Rls. 3,484 $
22 12 1394 اروميه عراق 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 198 70,102,928 Rls. 2,345 $
23 12 1394 اروميه عراق 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 792 47,686,320 Rls. 1,584 $
24 12 1394 اروميه عراق 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 70 23,285,976 Rls. 827 $
25 12 1394 اروميه عراق 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 300 21,745,440 Rls. 720 $
26 12 1394 اروميه عراق 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 83 15,523,984 Rls. 551 $
27 12 1394 اروميه عراق 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 17 8,275,632 Rls. 293 $
28 12 1394 اروميه عراق 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 65 3,311,550 Rls. 110 $
مجموع کل
42,032,468,824 ريال
مجموع کل
1,418,337 دلار
[1]