آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اروميه فرانسه 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 36,302 39,113,043,478 Rls. 1,378,676 $
2 12 1394 اروميه فرانسه 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 13,460 31,531,875,000 Rls. 1,093,717 $
3 12 1394 اروميه فرانسه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 126,464 22,373,608,893 Rls. 772,843 $
4 12 1394 اروميه فرانسه 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 35,228 2,819,497,910 Rls. 95,902 $
5 12 1394 اروميه فرانسه 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 20,208 2,417,953,700 Rls. 82,020 $
6 12 1394 اروميه فرانسه 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 1,360 1,510,434,765 Rls. 53,241 $
7 12 1394 اروميه فرانسه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,450 287,937,649 Rls. 9,639 $
8 12 1394 اروميه فرانسه 32050000 لاكکهاي رنگکكننده؛ فرآوردهکهاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس لاكکهاي رنگکكننده ميکباشند. 120 23,492,538 Rls. 830 $
مجموع کل
100,077,843,933 ريال
مجموع کل
3,486,869 دلار
[1]