آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ذوب آهن اصفهان آلمان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 880,296 183,177,295,739 Rls. 6,361,050 $
2 12 1394 اصفهان آلمان 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 204,719 152,141,009,250 Rls. 5,040,619 $
3 12 1394 ذوب آهن اصفهان آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 54,204 66,456,799,177 Rls. 2,225,613 $
4 12 1394 اصفهان آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 70,775 66,257,939,215 Rls. 2,344,833 $
5 12 1394 ذوب آهن اصفهان آلمان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 14,430 58,552,681,264 Rls. 2,054,552 $
6 12 1394 اصفهان آلمان 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 738,310 51,128,324,830 Rls. 1,716,867 $
7 12 1394 ذوب آهن اصفهان آلمان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 50,600 26,783,799,000 Rls. 894,164 $
8 12 1394 ذوب آهن اصفهان آلمان 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 28,303 24,536,990,515 Rls. 843,578 $
9 12 1394 اصفهان آلمان 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 138,462 19,893,346,529 Rls. 664,852 $
10 12 1394 اصفهان آلمان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 43,189 19,427,978,154 Rls. 664,545 $
11 12 1394 اصفهان آلمان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 27,369 12,030,175,769 Rls. 400,323 $
12 12 1394 اصفهان آلمان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 36,203 8,574,393,063 Rls. 286,104 $
13 12 1394 اصفهان آلمان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 98,440 8,533,027,100 Rls. 287,517 $
14 12 1394 اصفهان آلمان 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 132,118 8,505,269,838 Rls. 282,719 $
15 12 1394 اصفهان آلمان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 191,022 7,577,841,590 Rls. 252,974 $
16 12 1394 ذوب آهن اصفهان آلمان 84123900 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک (غيرا زحرکت خطي) 2,184 7,353,414,935 Rls. 287,974 $
17 12 1394 اصفهان آلمان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 11,234 7,197,812,980 Rls. 246,205 $
18 12 1394 اصفهان آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 21,500 6,711,468,117 Rls. 232,607 $
19 12 1394 اصفهان آلمان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,225 5,999,585,514 Rls. 200,361 $
20 12 1394 ذوب آهن اصفهان آلمان 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 194,600 5,963,298,880 Rls. 197,401 $
21 12 1394 اصفهان آلمان 07011000 بذر سيب زميني 125,000 5,952,456,186 Rls. 208,055 $
22 12 1394 اصفهان آلمان 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 7,356 5,242,069,506 Rls. 176,555 $
23 12 1394 اصفهان آلمان 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,100 4,591,160,000 Rls. 152,015 $
24 12 1394 اصفهان آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 109,260 4,328,816,000 Rls. 145,560 $
25 12 1394 اصفهان آلمان 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 108,900 3,969,030,209 Rls. 139,398 $
26 12 1394 فرودگاه اصفهان آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,857 2,764,385,088 Rls. 92,254 $
27 12 1394 اصفهان آلمان 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 2,505 2,668,201,038 Rls. 89,071 $
28 12 1394 اصفهان آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 3,720 2,652,005,000 Rls. 89,263 $
29 12 1394 اصفهان آلمان 39209910 نوار تفلون و جمبو رول از(PTFEپلي تترا فلوئورواتيلن ) 485 2,640,330,983 Rls. 88,140 $
30 12 1394 اصفهان آلمان 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 15,673 2,621,268,000 Rls. 87,504 $
31 12 1394 اصفهان آلمان 29061100 مانتول (Menthol) 2,000 2,471,803,776 Rls. 81,891 $
32 12 1394 اصفهان آلمان 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 1,479 2,345,074,840 Rls. 81,766 $
33 12 1394 اصفهان آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 18,980 2,133,808,077 Rls. 75,159 $
34 12 1394 فرودگاه اصفهان آلمان 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 190 1,857,369,600 Rls. 61,985 $
35 12 1394 اصفهان آلمان 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 61,180 1,812,120,000 Rls. 60,000 $
36 12 1394 اصفهان آلمان 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 12,238 1,728,077,410 Rls. 57,689 $
37 12 1394 اصفهان آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 18,690 1,673,826,340 Rls. 55,600 $
38 12 1394 اصفهان آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 14,200 1,526,239,350 Rls. 52,206 $
39 12 1394 اصفهان آلمان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 360 1,478,688,631 Rls. 48,996 $
40 12 1394 اصفهان آلمان 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63کيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 4,980 1,270,507,590 Rls. 42,307 $
41 12 1394 اصفهان آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 3,500 1,164,608,340 Rls. 38,850 $
42 12 1394 اصفهان آلمان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 105 1,158,022,457 Rls. 38,688 $
43 12 1394 اصفهان آلمان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 143,540 1,086,509,636 Rls. 36,091 $
44 12 1394 اصفهان آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 255 990,113,947 Rls. 35,173 $
45 12 1394 اصفهان آلمان 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 878 944,799,123 Rls. 31,301 $
46 12 1394 اصفهان آلمان 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 2,280 906,691,968 Rls. 30,039 $
47 12 1394 اصفهان آلمان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 12,054 893,029,631 Rls. 29,657 $
48 12 1394 اصفهان آلمان 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 800 828,820,512 Rls. 27,459 $
49 12 1394 اصفهان آلمان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 1,603 808,809,352 Rls. 26,846 $
50 12 1394 اصفهان آلمان 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 500 759,177,277 Rls. 26,044 $
51 12 1394 اصفهان آلمان 29054300 مانيتول 3,500 731,540,160 Rls. 24,236 $
52 12 1394 اصفهان آلمان 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 230 697,244,766 Rls. 23,100 $
53 12 1394 اصفهان آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 510 690,004,955 Rls. 23,438 $
54 12 1394 اصفهان آلمان 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 500 614,915,120 Rls. 20,410 $
55 12 1394 اصفهان آلمان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 5,190 608,681,265 Rls. 20,981 $
56 12 1394 اصفهان آلمان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 6,627 589,159,518 Rls. 19,566 $
57 12 1394 اصفهان آلمان 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 6,000 582,179,400 Rls. 19,290 $
58 12 1394 اصفهان آلمان 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 3,000 557,972,064 Rls. 18,486 $
59 12 1394 اصفهان آلمان 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 800 548,439,180 Rls. 18,470 $
60 12 1394 اصفهان آلمان 27101920 گريس 1,126 539,723,004 Rls. 18,971 $
61 12 1394 اصفهان آلمان 27101940 روغن پايه معدني 2,347 507,817,129 Rls. 16,855 $
62 12 1394 اصفهان آلمان 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 12,960 492,457,968 Rls. 16,317 $
63 12 1394 اصفهان آلمان 28365000 کربنات کلسيم 20,000 478,356,940 Rls. 16,785 $
64 12 1394 اصفهان آلمان 83099010 درب آلومينيومي شيشه دا رو 2,537 459,352,380 Rls. 15,214 $
65 12 1394 اصفهان آلمان 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 4,442 440,800,626 Rls. 14,604 $
66 12 1394 اصفهان آلمان 34039910 روانکكننده سيليكوني 732 439,038,419 Rls. 14,578 $
67 12 1394 اصفهان آلمان 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 4,260 438,786,537 Rls. 15,009 $
68 12 1394 اصفهان آلمان 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 210 383,061,376 Rls. 12,769 $
69 12 1394 اصفهان آلمان 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 192 373,832,703 Rls. 12,479 $
70 12 1394 اصفهان آلمان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 1,819 368,871,320 Rls. 12,231 $
71 12 1394 اصفهان آلمان 29143900 ساير ستن هاي آروماتيک (بودا ر)بدون عامل ا کسيژنه ديگري (باستثناي فنيل ا ستن ) 1,200 327,154,464 Rls. 10,839 $
72 12 1394 اصفهان آلمان 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 875 326,061,377 Rls. 10,975 $
73 12 1394 اصفهان آلمان 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 121 300,368,079 Rls. 10,670 $
74 12 1394 اصفهان آلمان 74099000 صفحه وورق ونوا را ز سايرا لياژهاي مسي به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر 125 235,782,369 Rls. 7,928 $
75 12 1394 اصفهان آلمان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 2,300 215,401,561 Rls. 7,337 $
76 12 1394 اصفهان آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 220 214,568,985 Rls. 7,109 $
77 12 1394 اصفهان آلمان 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 3,599 210,598,920 Rls. 7,031 $
78 12 1394 اصفهان آلمان 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 125 208,780,416 Rls. 6,917 $
79 12 1394 اصفهان آلمان 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 200 203,505,126 Rls. 6,961 $
80 12 1394 اصفهان آلمان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 1,500 172,855,226 Rls. 5,847 $
81 12 1394 اصفهان آلمان 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 456 170,064,498 Rls. 5,634 $
82 12 1394 اصفهان آلمان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 850 153,372,861 Rls. 5,081 $
83 12 1394 اصفهان آلمان 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 120 121,187,921 Rls. 4,186 $
84 12 1394 اصفهان آلمان 64062000 تخت بيروني وپاشنه ازکائوچوياپلاستيک. 500 109,758,171 Rls. 3,636 $
85 12 1394 اصفهان آلمان 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 704 104,993,525 Rls. 3,486 $
86 12 1394 اصفهان آلمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 540 97,320,176 Rls. 3,306 $
87 12 1394 اصفهان آلمان 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 145 93,476,519 Rls. 3,288 $
88 12 1394 اصفهان آلمان 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 1,000 90,878,112 Rls. 3,011 $
89 12 1394 اصفهان آلمان 91069010 زمان سنج عمليات زنگ دا ر 179 85,646,644 Rls. 2,885 $
90 12 1394 اصفهان آلمان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 2,000 85,268,875 Rls. 2,846 $
91 12 1394 اصفهان آلمان 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 500 84,128,995 Rls. 2,808 $
92 12 1394 اصفهان آلمان 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 10 77,121,200 Rls. 2,574 $
93 12 1394 اصفهان آلمان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 20 70,269,445 Rls. 2,365 $
94 12 1394 اصفهان آلمان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 350 67,129,430 Rls. 2,231 $
95 12 1394 اصفهان آلمان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 12 65,004,431 Rls. 2,154 $
96 12 1394 اصفهان آلمان 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 87 63,629,580 Rls. 2,124 $
97 12 1394 اصفهان آلمان 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 5 53,672,099 Rls. 1,792 $
98 12 1394 اصفهان آلمان 84539000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن،ساختن ياتعمير كردن مصنوعات از چرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 10 51,025,908 Rls. 1,690 $
99 12 1394 اصفهان آلمان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 50 50,237,606 Rls. 1,677 $
100 12 1394 اصفهان آلمان 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 175 47,696,688 Rls. 1,580 $
مجموع کل
826,769,465,363 ريال
مجموع کل
28,184,182 دلار