آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ذوب آهن اصفهان اتريش 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 19,153 34,801,647,289 Rls. 1,244,694 $
2 12 1394 ذوب آهن اصفهان اتريش 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 7,646 24,083,416,592 Rls. 847,143 $
3 12 1394 اصفهان اتريش 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 15,877 11,022,409,768 Rls. 365,222 $
4 12 1394 ذوب آهن اصفهان اتريش 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 33,842 10,313,594,494 Rls. 362,784 $
5 12 1394 ذوب آهن اصفهان اتريش 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 13,131 5,432,739,274 Rls. 191,099 $
6 12 1394 اصفهان اتريش 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 16,943 3,911,689,106 Rls. 129,702 $
7 12 1394 ذوب آهن اصفهان اتريش 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 61,923 2,702,771,242 Rls. 93,241 $
8 12 1394 اصفهان اتريش 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 14,600 1,739,112,364 Rls. 58,577 $
9 12 1394 اصفهان اتريش 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 194,400 1,373,592,386 Rls. 48,795 $
10 12 1394 اصفهان اتريش 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 12,200 1,020,668,955 Rls. 34,525 $
11 12 1394 فرودگاه اصفهان اتريش 72201200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmبه ضخامت کمترا ز75/4 mm. 732 533,671,740 Rls. 17,819 $
12 12 1394 اصفهان اتريش 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 4,373 492,140,880 Rls. 16,307 $
13 12 1394 اصفهان اتريش 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 2,800 239,144,400 Rls. 7,924 $
14 12 1394 اصفهان اتريش 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 2,800 228,690,000 Rls. 7,578 $
15 12 1394 اصفهان اتريش 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 18 85,352,864 Rls. 2,948 $
مجموع کل
97,980,641,353 ريال
مجموع کل
3,428,358 دلار
[1]