آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان اسپانيا 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 366,211 11,880,586,550 Rls. 402,078 $
2 12 1394 اصفهان اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 8,693 4,893,646,622 Rls. 164,406 $
3 12 1394 اصفهان اسپانيا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 9,391 4,848,637,397 Rls. 161,020 $
4 12 1394 اصفهان اسپانيا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 8,887 4,007,799,363 Rls. 134,175 $
5 12 1394 اصفهان اسپانيا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 77,900 2,807,530,223 Rls. 94,310 $
6 12 1394 اصفهان اسپانيا 32072010 لعابکها 64,933 2,529,572,601 Rls. 87,627 $
7 12 1394 اصفهان اسپانيا 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 4,796 1,720,652,544 Rls. 57,005 $
8 12 1394 اصفهان اسپانيا 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 38,237 1,570,868,705 Rls. 52,983 $
9 12 1394 اصفهان اسپانيا 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 2,289 1,231,280,680 Rls. 43,724 $
10 12 1394 اصفهان اسپانيا 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 27,000 1,043,865,357 Rls. 35,459 $
11 12 1394 اصفهان اسپانيا 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 25,000 1,042,048,800 Rls. 34,523 $
12 12 1394 اصفهان اسپانيا 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 540 1,034,283,932 Rls. 34,528 $
13 12 1394 اصفهان اسپانيا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 65,520 952,229,176 Rls. 33,286 $
14 12 1394 اصفهان اسپانيا 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 21,585 810,277,109 Rls. 27,102 $
15 12 1394 اصفهان اسپانيا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,870 684,988,520 Rls. 22,850 $
16 12 1394 اصفهان اسپانيا 31022900 ا ملاح مضاعف ومخلوطهاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 42,600 434,511,767 Rls. 14,516 $
17 12 1394 اصفهان اسپانيا 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 715 408,543,691 Rls. 13,757 $
18 12 1394 اصفهان اسپانيا 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 250 364,798,233 Rls. 12,115 $
19 12 1394 اصفهان اسپانيا 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 1,160 264,694,637 Rls. 9,148 $
20 12 1394 اصفهان اسپانيا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 1,215 239,039,621 Rls. 8,103 $
21 12 1394 اصفهان اسپانيا 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 1,760 123,303,395 Rls. 4,171 $
22 12 1394 اصفهان اسپانيا 28249090 ساير غير از سرنج ومين اورانژ 1,000 102,931,388 Rls. 3,437 $
23 12 1394 اصفهان اسپانيا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 600 85,577,273 Rls. 2,842 $
24 12 1394 اصفهان اسپانيا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 59 57,187,614 Rls. 1,899 $
25 12 1394 اصفهان اسپانيا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 172 41,717,492 Rls. 1,393 $
26 12 1394 اصفهان اسپانيا 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 8 18,197,971 Rls. 605 $
27 12 1394 اصفهان اسپانيا 84425010 ا ستوانه هاي فلزي (سيلندر) داراي سطوح نقش دارشده به صورت برجسته يا گودتهيه شده براي صنعت چاپ 100 2,072,005 Rls. 69 $
مجموع کل
43,200,842,666 ريال
مجموع کل
1,457,130 دلار
[1]