آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان ترکيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 64,000 47,460,405,407 Rls. 1,606,649 $
2 12 1394 اصفهان ترکيه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 3,785,200 31,040,022,556 Rls. 1,071,031 $
3 12 1394 اصفهان ترکيه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 150,323 29,184,869,437 Rls. 993,215 $
4 12 1394 اصفهان ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 245,131 23,723,387,301 Rls. 802,984 $
5 12 1394 اصفهان ترکيه 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 95,300 16,244,472,000 Rls. 551,915 $
6 12 1394 اصفهان ترکيه 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 68,030 15,948,741,770 Rls. 538,204 $
7 12 1394 اصفهان ترکيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 118,100 15,527,949,275 Rls. 542,788 $
8 12 1394 اصفهان ترکيه 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 71,305 14,531,358,737 Rls. 482,838 $
9 12 1394 اصفهان ترکيه 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 28,698 11,916,956,423 Rls. 401,207 $
10 12 1394 اصفهان ترکيه 44083900 ورق هاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,بضخامت حدا کثرmm6ا زچوبهاي گرمسيري مذکوردرياد 106,581 10,817,273,600 Rls. 362,452 $
11 12 1394 اصفهان ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 2,101,289 10,796,173,318 Rls. 366,571 $
12 12 1394 اصفهان ترکيه 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 65,760 9,703,998,612 Rls. 331,046 $
13 12 1394 اصفهان ترکيه 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 395,934 9,489,346,448 Rls. 329,314 $
14 12 1394 اصفهان ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 24,000 8,540,998,020 Rls. 285,032 $
15 12 1394 اصفهان ترکيه 39089020 چيپس پلي آميد گريد نساجي به اشكال ابتدايي . 143,155 8,011,296,600 Rls. 266,803 $
16 12 1394 اصفهان ترکيه 85369020 با سداکت 36,081 7,774,947,192 Rls. 261,639 $
17 12 1394 اصفهان ترکيه 84279090 - - - ساير ارابه ها باستثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور درجاي ديگر 16,700 6,750,621,462 Rls. 233,642 $
18 12 1394 اصفهان ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 78,260 6,483,822,066 Rls. 225,114 $
19 12 1394 اصفهان ترکيه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 68,479 6,320,935,990 Rls. 218,369 $
20 12 1394 اصفهان ترکيه 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 92,765 5,602,435,134 Rls. 190,950 $
21 12 1394 اصفهان ترکيه 84595900 ماشين هاي فرزکردن ا زنوع زا نوئي (keen-type) ،برا ي فلزا ت (غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 19,459 5,202,075,516 Rls. 183,365 $
22 12 1394 اصفهان ترکيه 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 14,025 5,149,745,745 Rls. 179,153 $
23 12 1394 اصفهان ترکيه 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 17,451 4,958,717,940 Rls. 164,305 $
24 12 1394 اصفهان ترکيه 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 20,470 4,300,549,044 Rls. 147,275 $
25 12 1394 اصفهان ترکيه 74020000 مس تصفيه نشده, آنودا زمس برا ي تصفيه ا لکتروليتيک`. 20,000 4,254,459,369 Rls. 150,563 $
26 12 1394 اصفهان ترکيه 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 7,905 4,119,042,960 Rls. 141,341 $
27 12 1394 اصفهان ترکيه 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 42,600 4,072,241,439 Rls. 135,936 $
28 12 1394 اصفهان ترکيه 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 14,500 4,031,544,517 Rls. 133,583 $
29 12 1394 اصفهان ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 41,480 4,013,455,749 Rls. 135,093 $
30 12 1394 اصفهان ترکيه 74050000 آلياژهاي مادرا زمس. 22,280 3,896,868,240 Rls. 129,104 $
31 12 1394 اصفهان ترکيه 51072010 نخ از پشم شانه زده داراي كمتر از 85 درصد وزني پشم آماده نشده با نمره كمتر از 60 متريك آماده نشده با خرده فروشي 16,163 3,717,971,000 Rls. 129,954 $
32 12 1394 اصفهان ترکيه 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 7,058 3,692,080,000 Rls. 122,595 $
33 12 1394 اصفهان ترکيه 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 132,480 3,625,642,872 Rls. 120,536 $
34 12 1394 اصفهان ترکيه 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 9,500 3,550,392,503 Rls. 118,958 $
35 12 1394 اصفهان ترکيه 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 48,406 3,539,664,856 Rls. 117,488 $
36 12 1394 اصفهان ترکيه 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 92,687 3,465,697,060 Rls. 116,452 $
37 12 1394 اصفهان ترکيه 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 69,714 3,459,575,390 Rls. 116,909 $
38 12 1394 اصفهان ترکيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 20,967 3,436,634,890 Rls. 116,713 $
39 12 1394 اصفهان ترکيه 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 4,640 3,350,002,400 Rls. 123,443 $
40 12 1394 اصفهان ترکيه 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 50,225 3,081,045,000 Rls. 103,330 $
41 12 1394 اصفهان ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 43,732 3,008,032,000 Rls. 100,637 $
42 12 1394 اصفهان ترکيه 91070000 کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 609 3,001,204,139 Rls. 103,451 $
43 12 1394 اصفهان ترکيه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 13,004 2,993,238,895 Rls. 104,293 $
44 12 1394 اصفهان ترکيه 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 12,150 2,988,260,260 Rls. 101,081 $
45 12 1394 اصفهان ترکيه 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 22,810 2,981,131,799 Rls. 98,760 $
46 12 1394 اصفهان ترکيه 84609090 سايرماشينهاي ا بزا ربرا ي گرفتن زوا يد ,تيزکردن ,سنگ زني... غيرمذکوردرجاي ديگر 12,647 2,876,136,000 Rls. 96,224 $
47 12 1394 اصفهان ترکيه 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 99,356 2,706,951,285 Rls. 89,917 $
48 12 1394 اصفهان ترکيه 72221100 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده باسطح مقطع دا يره. 99,259 2,694,353,524 Rls. 89,944 $
49 12 1394 اصفهان ترکيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 45,516 2,691,208,211 Rls. 89,928 $
50 12 1394 اصفهان ترکيه 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 26,300 2,574,897,261 Rls. 86,467 $
51 12 1394 اصفهان ترکيه 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 51,900 2,518,688,042 Rls. 89,079 $
52 12 1394 اصفهان ترکيه 84272011 سايرارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت ده تن وبالاتر 13,580 2,503,512,225 Rls. 82,942 $
53 12 1394 اصفهان ترکيه 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 47,000 2,466,157,276 Rls. 82,180 $
54 12 1394 اصفهان ترکيه 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 18,750 2,447,172,000 Rls. 81,000 $
55 12 1394 اصفهان ترکيه 28334000 پرا کسوسولفات ها (پرسولفات ها) 40,000 2,342,790,500 Rls. 79,101 $
56 12 1394 اصفهان ترکيه 38123010 آنتي ا کسيدا نها 7,200 2,320,383,999 Rls. 77,709 $
57 12 1394 اصفهان ترکيه 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 9,215 2,310,158,940 Rls. 81,375 $
58 12 1394 اصفهان ترکيه 48229000 قرقره, ماسوره, دوک وتکيه گاه هاي همانند,ا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 54,413 2,210,278,128 Rls. 74,872 $
59 12 1394 اصفهان ترکيه 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 10,000 2,168,814,000 Rls. 72,928 $
60 12 1394 اصفهان ترکيه 72181000 شمش وا شکال ا بتدا ئي ديگر,ا زفولادزنگ نزن. 18,700 2,089,555,544 Rls. 69,285 $
61 12 1394 اصفهان ترکيه 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 20,000 2,048,716,800 Rls. 67,874 $
62 12 1394 اصفهان ترکيه 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 17,528 2,047,450,885 Rls. 69,736 $
63 12 1394 اصفهان ترکيه 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 11,932 2,024,486,645 Rls. 68,466 $
64 12 1394 اصفهان ترکيه 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 19,800 2,014,241,904 Rls. 67,456 $
65 12 1394 اصفهان ترکيه 29251900 ساير ايميدها و مشتقات آنها؛ املاح اين ترکيبات غير از ساکارين واملاح آن ، گلوت اتيميد 16,000 1,976,150,572 Rls. 66,888 $
66 12 1394 اصفهان ترکيه 38123030 پايدا رکننده هايUV 2,720 1,902,473,173 Rls. 63,064 $
67 12 1394 اصفهان ترکيه 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 7,200 1,895,487,500 Rls. 62,940 $
68 12 1394 اصفهان ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 3,860 1,871,106,476 Rls. 63,281 $
69 12 1394 اصفهان ترکيه 39204920 ورق با ضخامت بالاترا ز 20ميليمترازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 23,000 1,841,916,021 Rls. 65,432 $
70 12 1394 اصفهان ترکيه 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 9,000 1,813,649,149 Rls. 64,184 $
71 12 1394 اصفهان ترکيه 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 15,540 1,809,098,000 Rls. 64,266 $
72 12 1394 اصفهان ترکيه 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 18,609 1,759,640,910 Rls. 58,469 $
73 12 1394 اصفهان ترکيه 27060000 قطران زغالکسنگ، قطران لينييت يا قطران تورب و ساير قطرانکهاي معدني، حتي آب گرفتهکشده يا تا اندازهکاي تقطير شده و همچنين قطران دوباره تركيب شده. 93,780 1,550,085,178 Rls. 53,522 $
74 12 1394 اصفهان ترکيه 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 25,225 1,540,906,000 Rls. 51,208 $
75 12 1394 اصفهان ترکيه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 2,301 1,452,350,001 Rls. 48,229 $
76 12 1394 اصفهان ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 25,200 1,395,332,395 Rls. 46,578 $
77 12 1394 اصفهان ترکيه 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 23,000 1,355,984,190 Rls. 45,411 $
78 12 1394 اصفهان ترکيه 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 12,448 1,329,671,037 Rls. 46,866 $
79 12 1394 اصفهان ترکيه 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 11,702 1,265,460,000 Rls. 42,898 $
80 12 1394 اصفهان ترکيه 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 35,000 1,246,842,000 Rls. 41,622 $
81 12 1394 اصفهان ترکيه 84803000 مدلکهاي قالب (moulding Patterns) 3,100 1,241,003,540 Rls. 43,844 $
82 12 1394 اصفهان ترکيه 76121010 ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت کرم وپماد از آلومينيوم 4,062 1,206,541,369 Rls. 40,090 $
83 12 1394 اصفهان ترکيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 45,208 1,165,076,836 Rls. 40,244 $
84 12 1394 اصفهان ترکيه 72151000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )تندبر,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده. 47,973 1,152,680,006 Rls. 39,574 $
85 12 1394 اصفهان ترکيه 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 13,050 1,143,450,000 Rls. 37,888 $
86 12 1394 اصفهان ترکيه 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 3,460 1,118,634,816 Rls. 37,061 $
87 12 1394 ذوب آهن اصفهان ترکيه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 7,600 957,357,780 Rls. 31,959 $
88 12 1394 اصفهان ترکيه 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 34,175 912,084,176 Rls. 30,548 $
89 12 1394 اصفهان ترکيه 63071000 کف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزکردن. 13,014 877,829,360 Rls. 29,306 $
90 12 1394 اصفهان ترکيه 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 23,200 824,816,544 Rls. 28,213 $
91 12 1394 ذوب آهن اصفهان ترکيه 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 17,760 815,075,123 Rls. 28,671 $
92 12 1394 اصفهان ترکيه 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 4,107 795,335,000 Rls. 26,550 $
93 12 1394 اصفهان ترکيه 90251920 دماسنج هاي ترموکوپل دا ر 96 754,130,294 Rls. 25,179 $
94 12 1394 اصفهان ترکيه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 9,124 751,449,014 Rls. 25,567 $
95 12 1394 اصفهان ترکيه 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 12,038 721,808,929 Rls. 24,519 $
96 12 1394 اصفهان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 10,754 707,640,264 Rls. 24,707 $
97 12 1394 اصفهان ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 1,680 701,139,607 Rls. 23,768 $
98 12 1394 اصفهان ترکيه 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (مگنت سراميكي ) بجز ازفلز 600 700,363,696 Rls. 24,785 $
99 12 1394 اصفهان ترکيه 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 11,900 666,780,202 Rls. 23,050 $
100 12 1394 اصفهان ترکيه 39069080 رزينهاي ا لکريليک ا مولسيوني مخصوص رنگ ترا فيک 4,637 666,044,618 Rls. 22,120 $
مجموع کل
478,700,631,876 ريال
مجموع کل
16,265,067 دلار