آمار کل " واردات از" کشور (عراق) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 941,639 14,492,285,248 Rls. 492,480 $
2 12 1394 اصفهان عراق 27132000 قيرنفت 898,250 8,038,215,892 Rls. 267,329 $
3 12 1394 اصفهان عراق 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 583,441 6,148,992,217 Rls. 204,204 $
4 12 1394 اصفهان عراق 21069010 ا ستابيلايزر 25,000 3,365,581,688 Rls. 113,844 $
5 12 1394 اصفهان عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 195,740 3,218,404,645 Rls. 107,455 $
6 12 1394 اصفهان عراق 29071500 نفتل ها و ا ملاح آنها 24,390 352,290,000 Rls. 12,361 $
مجموع کل
35,615,769,689 ريال
مجموع کل
1,197,674 دلار
[1]