آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان فرانسه 90289010 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور گاز 2,248 6,130,379,299 Rls. 211,553 $
2 12 1394 اصفهان فرانسه 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 4,045 4,767,767,577 Rls. 173,008 $
3 12 1394 اصفهان فرانسه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 56,430 4,654,655,651 Rls. 155,802 $
4 12 1394 اصفهان فرانسه 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 1,430 4,232,239,200 Rls. 140,238 $
5 12 1394 اصفهان فرانسه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,502 2,770,885,947 Rls. 97,894 $
6 12 1394 اصفهان فرانسه 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 31,000 2,053,582,830 Rls. 72,951 $
7 12 1394 اصفهان فرانسه 27101920 گريس 11,864 1,431,887,199 Rls. 47,744 $
8 12 1394 اصفهان فرانسه 39046900 پليمرهاي فلوئور(به ا ستثناي پلي تترا فلوئور وا تيلن ) به ا شکال ا بتدا ئي 1,080 736,859,738 Rls. 24,601 $
9 12 1394 اصفهان فرانسه 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 5,530 552,413,003 Rls. 19,516 $
10 12 1394 اصفهان فرانسه 94019010 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي 128 166,889,250 Rls. 5,572 $
11 12 1394 اصفهان فرانسه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 150 105,722,260 Rls. 3,512 $
مجموع کل
27,603,281,954 ريال
مجموع کل
952,392 دلار
[1]