آمار کل " واردات از" کشور (فيليپين) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان فيليپين 15131100 روغن خام نارگيل (کپرا ) 782,040 19,380,290,338 Rls. 659,016 $
2 12 1394 اصفهان فيليپين 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشند ,ا ملاح ا ين ترکيبات 66,000 4,556,727,911 Rls. 154,203 $
3 12 1394 اصفهان فيليپين 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 50 967,564,740 Rls. 33,951 $
مجموع کل
24,904,582,988 ريال
مجموع کل
847,171 دلار
[1]