آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,644,518 37,229,367,498 Rls. 1,242,499 $
2 12 1394 ذوب آهن اصفهان هند 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 822,390 28,986,108,934 Rls. 1,016,448 $
3 12 1394 ذوب آهن اصفهان هند 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 497,375 20,224,364,525 Rls. 697,127 $
4 12 1394 اصفهان هند 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 41,577 14,730,131,468 Rls. 499,627 $
5 12 1394 اصفهان هند 55095200 ساير نخ ها ازالياف غير يكسره پلي استركه عمدتا يا منحصرا با پشم يا با موي نرم (كرك) حيوان مخلوط شده باشند 29,136 8,822,500,421 Rls. 292,183 $
6 12 1394 ذوب آهن اصفهان هند 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 203,070 6,873,270,979 Rls. 240,362 $
7 12 1394 اصفهان هند 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 58,747 5,505,219,797 Rls. 189,401 $
8 12 1394 اصفهان هند 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 13,801 4,163,382,138 Rls. 137,851 $
9 12 1394 اصفهان هند 29152990 ساير املاح اسيد استيك غيراز استات سديم ودي استات سديم 120,000 3,327,784,215 Rls. 111,601 $
10 12 1394 اصفهان هند 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب ) 9,900 2,840,687,370 Rls. 100,130 $
11 12 1394 اصفهان هند 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 50,000 2,215,235,075 Rls. 76,358 $
12 12 1394 اصفهان هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 17,000 2,147,958,843 Rls. 75,886 $
13 12 1394 اصفهان هند 32062090 ساير پيگمان ها وفرآورده ها براساس تركيبات كروم بجز گرانول مستربچ 20,000 2,044,113,633 Rls. 72,340 $
14 12 1394 اصفهان هند 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 18,800 1,297,170,000 Rls. 43,878 $
15 12 1394 اصفهان هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 19,565 1,055,312,200 Rls. 36,886 $
16 12 1394 اصفهان هند 29153300 استات بوتيل نرمال 16,400 948,010,200 Rls. 31,413 $
17 12 1394 ذوب آهن اصفهان هند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 34,000 692,888,491 Rls. 23,023 $
18 12 1394 اصفهان هند 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 141,840 592,624,072 Rls. 20,185 $
19 12 1394 ذوب آهن اصفهان هند 81041900 منيزيم بصورت کارنشده, باخلوص کمترا ز99.8درصد. 6,600 534,382,854 Rls. 17,756 $
20 12 1394 اصفهان هند 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 20,000 487,661,044 Rls. 16,279 $
21 12 1394 اصفهان هند 45019000 آخال چوب پنبه; چوب پنبه خردشده, دا نه دا نه شده ياسائيده 648 372,718,000 Rls. 12,470 $
22 12 1394 اصفهان هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 2,400 349,263,000 Rls. 12,311 $
23 12 1394 اصفهان هند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 14,000 221,760,000 Rls. 7,347 $
24 12 1394 اصفهان هند 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 30 18,518,880 Rls. 615 $
مجموع کل
145,680,433,637 ريال
مجموع کل
4,973,977 دلار
[1]