آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان چين 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 8,276,238 198,434,458,557 Rls. 6,603,850 $
2 12 1394 اصفهان چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 636,133 135,478,218,212 Rls. 4,665,905 $
3 12 1394 اصفهان چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 206,481 130,910,850,824 Rls. 4,334,511 $
4 12 1394 اصفهان چين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 67,050 87,968,084,097 Rls. 2,992,384 $
5 12 1394 اصفهان چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 425,058 41,663,833,875 Rls. 1,422,354 $
6 12 1394 اصفهان چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 146,721 25,328,304,156 Rls. 846,680 $
7 12 1394 اصفهان چين 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 68 23,247,684,777 Rls. 776,234 $
8 12 1394 اصفهان چين 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 84,864 20,745,804,281 Rls. 703,370 $
9 12 1394 اصفهان چين 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 93,077 18,494,822,281 Rls. 622,735 $
10 12 1394 اصفهان چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 491,089 18,413,030,079 Rls. 626,464 $
11 12 1394 اصفهان چين 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 3,755,437 16,593,114,819 Rls. 557,124 $
12 12 1394 اصفهان چين 15131100 روغن خام نارگيل (کپرا ) 680,172 16,486,285,820 Rls. 558,890 $
13 12 1394 اصفهان چين 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 93,100 15,016,617,035 Rls. 506,511 $
14 12 1394 اصفهان چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 76,370 12,667,583,624 Rls. 425,362 $
15 12 1394 ذوب آهن اصفهان چين 72193100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز75/4 mm. 124,072 11,918,853,849 Rls. 394,507 $
16 12 1394 اصفهان چين 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 198,260 11,416,706,273 Rls. 382,480 $
17 12 1394 اصفهان چين 69032030 گلوله سرا ميکي داراي بيش از50%وزني الومين يامخلوط ياتركيبي ازالومين وسيليس 400,000 11,368,484,000 Rls. 399,890 $
18 12 1394 اصفهان چين 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 148,530 11,074,619,432 Rls. 371,923 $
19 12 1394 اصفهان چين 98842930 قطعات منفصله براي توليدماشين آلات راهسازي،به استثناي لاستيک، باساخت داخل 25%تا كمتر از34% 72,500 10,691,899,779 Rls. 358,993 $
20 12 1394 اصفهان چين 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 166,715 10,664,712,969 Rls. 353,326 $
21 12 1394 اصفهان چين 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 42,415 10,214,434,368 Rls. 338,092 $
22 12 1394 اصفهان چين 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 40,270 9,107,350,000 Rls. 314,222 $
23 12 1394 اصفهان چين 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 7,000 8,789,773,956 Rls. 308,424 $
24 12 1394 اصفهان چين 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 283,401 8,511,576,824 Rls. 294,498 $
25 12 1394 اصفهان چين 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 819,400 8,290,418,798 Rls. 274,499 $
26 12 1394 اصفهان چين 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 514,764 7,816,990,450 Rls. 259,563 $
27 12 1394 اصفهان چين 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 30,000 6,912,175,400 Rls. 230,842 $
28 12 1394 اصفهان چين 85462013 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميک ، بدون قطعات فلزي ،بجز موا رد مذکور 187,500 6,801,787,000 Rls. 227,059 $
29 12 1394 اصفهان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 16,392 6,798,953,122 Rls. 230,655 $
30 12 1394 اصفهان چين 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 9,820 6,622,746,098 Rls. 223,043 $
31 12 1394 اصفهان چين 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 127,338 6,576,269,474 Rls. 220,590 $
32 12 1394 اصفهان چين 32121000 ورقهکهاي داغکزني 33,736 6,523,437,878 Rls. 218,936 $
33 12 1394 اصفهان چين 73071100 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل از ريخته گري, ا زچدن غير چکش خوار. 119,000 6,496,762,600 Rls. 220,174 $
34 12 1394 اصفهان چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 18,690 6,486,877,282 Rls. 219,766 $
35 12 1394 اصفهان چين 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 248,353 6,391,586,649 Rls. 217,615 $
36 12 1394 اصفهان چين 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 5,039 6,307,224,539 Rls. 211,028 $
37 12 1394 اصفهان چين 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 31,119 6,258,937,029 Rls. 211,679 $
38 12 1394 اصفهان چين 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 64,260 6,154,747,200 Rls. 205,476 $
39 12 1394 اصفهان چين 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 176,000 5,819,020,801 Rls. 195,580 $
40 12 1394 اصفهان چين 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 7 5,776,790,250 Rls. 193,463 $
41 12 1394 اصفهان چين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 7,701 5,634,223,847 Rls. 192,886 $
42 12 1394 اصفهان چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 125,386 5,435,131,854 Rls. 182,076 $
43 12 1394 اصفهان چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 48,409 5,039,769,028 Rls. 177,644 $
44 12 1394 اصفهان چين 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 23,686 4,736,573,179 Rls. 158,562 $
45 12 1394 اصفهان چين 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 23,751 4,478,368,840 Rls. 153,245 $
46 12 1394 اصفهان چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 36,185 4,477,611,834 Rls. 152,252 $
47 12 1394 ذوب آهن اصفهان چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 6,599 4,373,262,375 Rls. 154,547 $
48 12 1394 اصفهان چين 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 25,060 4,358,440,709 Rls. 145,106 $
49 12 1394 اصفهان چين 85078000 - ساير انباره ها 5,646 4,271,009,386 Rls. 143,581 $
50 12 1394 اصفهان چين 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 120,012 4,268,228,472 Rls. 142,305 $
51 12 1394 اصفهان چين 68042300 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زسنگ طبيعي. 213,582 3,795,864,868 Rls. 126,472 $
52 12 1394 اصفهان چين 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 6,463 3,667,585,222 Rls. 122,874 $
53 12 1394 اصفهان چين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 8,228 3,667,071,162 Rls. 125,483 $
54 12 1394 اصفهان چين 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 14,470 3,619,080,000 Rls. 120,000 $
55 12 1394 اصفهان چين 70191990 الياف شيشه ،به صورت الياف staple 41,863 3,604,433,516 Rls. 122,769 $
56 12 1394 ذوب آهن اصفهان چين 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 3,435 3,573,648,992 Rls. 125,704 $
57 12 1394 اصفهان چين 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 17,413 3,499,610,608 Rls. 118,635 $
58 12 1394 اصفهان چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 24,264 3,362,507,704 Rls. 112,752 $
59 12 1394 اصفهان چين 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 470,523 3,314,150,991 Rls. 111,104 $
60 12 1394 اصفهان چين 29037700 کساير، تنها پر هالوژنهکهاي فلوره يا كلره 11,400 2,942,407,834 Rls. 98,224 $
61 12 1394 اصفهان چين 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 7,220 2,832,166,320 Rls. 98,992 $
62 12 1394 اصفهان چين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 20,656 2,826,824,000 Rls. 93,662 $
63 12 1394 اصفهان چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 31,026 2,788,150,972 Rls. 98,278 $
64 12 1394 اصفهان چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 7,484 2,536,496,552 Rls. 87,938 $
65 12 1394 اصفهان چين 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب برا ي نصب در هوا پيما- فضا پيما يا کشتي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,965 2,527,828,784 Rls. 84,388 $
66 12 1394 اصفهان چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 10,600 2,520,288,525 Rls. 87,685 $
67 12 1394 اصفهان چين 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 21,600 2,491,110,237 Rls. 82,531 $
68 12 1394 اصفهان چين 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 2,006 2,445,844,328 Rls. 82,142 $
69 12 1394 اصفهان چين 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 89,110 2,442,222,594 Rls. 81,165 $
70 12 1394 ذوب آهن اصفهان چين 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 5,713 2,412,793,356 Rls. 84,871 $
71 12 1394 اصفهان چين 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 100,000 2,347,181,702 Rls. 81,628 $
72 12 1394 اصفهان چين 39094090 سايررزين هاي فنوليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 48,025 2,338,864,394 Rls. 82,068 $
73 12 1394 اصفهان چين 25070010 کائولن 242,000 2,316,357,480 Rls. 77,966 $
74 12 1394 اصفهان چين 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 10,955 2,254,040,197 Rls. 78,485 $
75 12 1394 اصفهان چين 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 33,400 2,238,315,746 Rls. 74,733 $
76 12 1394 اصفهان چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 48,711 2,201,551,366 Rls. 73,158 $
77 12 1394 اصفهان چين 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 427 2,158,482,913 Rls. 72,295 $
78 12 1394 اصفهان چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,291 2,144,997,698 Rls. 73,329 $
79 12 1394 اصفهان چين 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 10,800 2,068,881,897 Rls. 69,074 $
80 12 1394 اصفهان چين 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 16,805 1,979,920,930 Rls. 68,247 $
81 12 1394 اصفهان چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 21,312 1,975,901,528 Rls. 65,615 $
82 12 1394 اصفهان چين 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 5,879 1,970,554,455 Rls. 66,149 $
83 12 1394 اصفهان چين 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 40,830 1,966,704,088 Rls. 69,069 $
84 12 1394 اصفهان چين 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 17,005 1,918,517,238 Rls. 64,251 $
85 12 1394 اصفهان چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 2,806 1,906,138,788 Rls. 64,003 $
86 12 1394 اصفهان چين 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 2,682 1,845,591,999 Rls. 63,617 $
87 12 1394 اصفهان چين 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 35 1,833,447,179 Rls. 62,018 $
88 12 1394 اصفهان چين 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 3,999 1,469,772,277 Rls. 50,189 $
89 12 1394 اصفهان چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 11,195 1,450,160,692 Rls. 48,406 $
90 12 1394 اصفهان چين 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 10,398 1,425,775,260 Rls. 47,210 $
91 12 1394 اصفهان چين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 21,270 1,405,489,647 Rls. 48,447 $
92 12 1394 اصفهان چين 85044020 شارژر باطري 4,133 1,366,181,266 Rls. 45,894 $
93 12 1394 ذوب آهن اصفهان چين 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 20,800 1,365,421,600 Rls. 45,242 $
94 12 1394 اصفهان چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 728 1,318,519,882 Rls. 44,701 $
95 12 1394 اصفهان چين 73239310 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن 10,700 1,298,823,000 Rls. 43,358 $
96 12 1394 اصفهان چين 29152990 ساير املاح اسيد استيك غيراز استات سديم ودي استات سديم 48,000 1,292,176,800 Rls. 42,810 $
97 12 1394 اصفهان چين 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 21,062 1,267,324,319 Rls. 43,959 $
98 12 1394 ذوب آهن اصفهان چين 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 3,643 1,264,772,876 Rls. 44,489 $
99 12 1394 اصفهان چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 5,758 1,251,522,160 Rls. 43,604 $
100 12 1394 اصفهان چين 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 13,815 1,248,307,000 Rls. 42,016 $
مجموع کل
1,132,074,230,923 ريال
مجموع کل
38,182,603 دلار