آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد جمهوري كره 10039000 جو باستثناي بذر 31,050,722 216,728,753,297 Rls. 7,299,436 $
2 12 1394 اميرآباد جمهوري كره 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 26,952,056 213,957,145,606 Rls. 7,186,243 $
3 12 1394 اميرآباد جمهوري كره 10059010 ---ذرت دامي 19,663,594 134,423,545,531 Rls. 4,479,949 $
4 12 1394 اميرآباد جمهوري كره 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 7,000 1,138,789,921 Rls. 38,953 $
5 12 1394 اميرآباد جمهوري كره 29181200 اسيد تارتريك 2,800 354,290,198 Rls. 12,119 $
مجموع کل
566,602,524,553 ريال
مجموع کل
19,016,700 دلار
[1]