آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد فدراسيون روسيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 94,373,479 760,971,150,324 Rls. 25,772,038 $
2 12 1394 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 104,256,311 729,933,353,324 Rls. 24,895,004 $
3 12 1394 اميرآباد فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 63,281,782 469,450,837,320 Rls. 16,007,313 $
4 12 1394 اميرآباد فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 3,902,091 42,934,487,701 Rls. 1,453,219 $
5 12 1394 اميرآباد فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 2,130,000 42,239,589,940 Rls. 1,403,809 $
6 12 1394 اميرآباد فدراسيون روسيه 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 4,938,207 40,298,759,432 Rls. 1,336,354 $
7 12 1394 اميرآباد فدراسيون روسيه 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 3,896,275 38,876,773,360 Rls. 1,288,163 $
8 12 1394 اميرآباد فدراسيون روسيه 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 1,158,400 17,205,688,427 Rls. 611,215 $
9 12 1394 اميرآباد فدراسيون روسيه 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 1,000,000 15,246,240,000 Rls. 504,642 $
10 12 1394 اميرآباد فدراسيون روسيه 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 761,171 4,609,612,783 Rls. 153,062 $
11 12 1394 اميرآباد فدراسيون روسيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 38,655 4,003,680,000 Rls. 133,648 $
12 12 1394 اميرآباد فدراسيون روسيه 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 2,450 2,057,140,850 Rls. 68,150 $
13 12 1394 اميرآباد فدراسيون روسيه 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 172,500 1,126,701,957 Rls. 39,806 $
14 12 1394 اميرآباد فدراسيون روسيه 44069000 تراورس چوبي براي راه آهن يا همانند،آغشته شده 65,002 613,736,716 Rls. 20,334 $
15 12 1394 اميرآباد فدراسيون روسيه 44039200 چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش (گونه FAGUS )به ا ستثناي آنهائي که عمل آمده ا ند 10,355 168,779,873 Rls. 5,592 $
مجموع کل
2,169,736,532,007 ريال
مجموع کل
73,692,348 دلار
[1]