آمار کل " واردات از" کشور (ليتواني) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد ليتواني 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 380,406 10,046,104,013 Rls. 332,884 $
2 12 1394 اميرآباد ليتواني 10039000 جو باستثناي بذر 490,000 3,718,481,243 Rls. 124,131 $
3 12 1394 اميرآباد ليتواني 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 81,347 1,127,932,173 Rls. 40,567 $
مجموع کل
14,892,517,429 ريال
مجموع کل
497,583 دلار
[1]