آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد هند 10039000 جو باستثناي بذر 5,448,786 45,044,613,492 Rls. 1,582,570 $
2 12 1394 اميرآباد هند 27101940 روغن پايه معدني 2,384,031 40,532,758,877 Rls. 1,343,034 $
3 12 1394 اميرآباد هند 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 2,400,000 16,652,256,000 Rls. 551,691 $
4 12 1394 اميرآباد هند 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 483,690 6,629,409,926 Rls. 235,503 $
5 12 1394 اميرآباد هند 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 460,069 5,471,284,408 Rls. 193,990 $
مجموع کل
114,330,322,702 ريال
مجموع کل
3,906,789 دلار
[1]