آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد چين 10039000 جو باستثناي بذر 12,583,557 103,419,329,430 Rls. 3,580,331 $
2 12 1394 اميرآباد چين 10059010 ---ذرت دامي 7,900,821 66,837,988,150 Rls. 2,271,860 $
3 12 1394 اميرآباد چين 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 54,963 34,356,455,108 Rls. 1,153,623 $
4 12 1394 اميرآباد چين 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 2,987,465 25,470,295,156 Rls. 916,066 $
5 12 1394 اميرآباد چين 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 1,575,650 18,128,025,548 Rls. 606,491 $
6 12 1394 اميرآباد چين 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 247,213 17,730,030,156 Rls. 590,367 $
7 12 1394 اميرآباد چين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,102,620 14,726,967,798 Rls. 513,744 $
8 12 1394 اميرآباد چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 1,240,000 12,263,836,900 Rls. 406,639 $
9 12 1394 اميرآباد چين 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 148,092 10,032,624,000 Rls. 333,000 $
10 12 1394 اميرآباد چين 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 61,770 7,754,108,992 Rls. 264,631 $
11 12 1394 اميرآباد چين 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 486,146 7,238,658,618 Rls. 242,161 $
12 12 1394 اميرآباد چين 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 494,580 6,911,870,890 Rls. 244,607 $
13 12 1394 اميرآباد چين 03048700 فيله منجمد انواع تن (of the genus thunnus)، بونيتو Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis) 51,000 4,175,802,483 Rls. 138,703 $
14 12 1394 اميرآباد چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 6,796 3,062,808,760 Rls. 102,932 $
15 12 1394 اميرآباد چين 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 121,170 1,693,379,020 Rls. 59,928 $
16 12 1394 اميرآباد چين 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 163 1,234,448,040 Rls. 41,847 $
17 12 1394 اميرآباد چين 85340000 مدا رهاي چاپي 1,792 1,114,633,090 Rls. 37,684 $
18 12 1394 اميرآباد چين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 1,252 483,346,035 Rls. 16,138 $
19 12 1394 اميرآباد چين 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 424 203,550,498 Rls. 6,865 $
20 12 1394 اميرآباد چين 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 1,050 200,140,111 Rls. 6,783 $
21 12 1394 اميرآباد چين 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 604 191,317,500 Rls. 6,513 $
22 12 1394 اميرآباد چين 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 300 142,933,898 Rls. 4,868 $
23 12 1394 اميرآباد چين 85043220 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از يك وحداكثر 16 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 525 131,083,106 Rls. 4,461 $
24 12 1394 اميرآباد چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 240 128,390,746 Rls. 4,321 $
25 12 1394 اميرآباد چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,300 108,081,850 Rls. 3,681 $
26 12 1394 اميرآباد چين 85332990 ساير مقاومتهاي ثابت با ظرفيت بيش ا ز20 وات غير مذکور درجاي ديگر 24 107,472,067 Rls. 3,643 $
27 12 1394 اميرآباد چين 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 62 86,185,617 Rls. 2,869 $
28 12 1394 اميرآباد چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 250 76,231,412 Rls. 2,596 $
29 12 1394 اميرآباد چين 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 550 52,982,032 Rls. 1,769 $
30 12 1394 اميرآباد چين 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 261 40,958,994 Rls. 1,392 $
31 12 1394 اميرآباد چين 90321000 ترموستات 100 16,675,622 Rls. 568 $
32 12 1394 اميرآباد چين 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 13 5,042,370 Rls. 167 $
33 12 1394 اميرآباد چين 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 10 4,298,883 Rls. 146 $
مجموع کل
338,129,952,880 ريال
مجموع کل
11,571,397 دلار
[1]