آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اهواز ترکيه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 2,820,000 41,898,034,744 Rls. 1,446,429 $
2 12 1394 اهواز ترکيه 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 5,082 19,895,053,000 Rls. 668,989 $
3 12 1394 اهواز ترکيه 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 42,300 9,635,917,006 Rls. 321,669 $
4 12 1394 اهواز ترکيه 90011010 کابلهاي ا لياف ا پتيکي آماده شده دا را ي ا تصالات متشکل ا زا لياف منفردا غلاف دا رنشده 33,651 5,474,770,909 Rls. 181,404 $
5 12 1394 اهواز ترکيه 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 42,000 4,561,060,410 Rls. 158,483 $
6 12 1394 اهواز ترکيه 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 8,110 1,140,409,000 Rls. 37,852 $
7 12 1394 اهواز ترکيه 69039020 سايرا شياءسرا ميکي نسوزکه ا زموا د يکه بين 25الي 50 درصد وزني ا نهاگرا فيت ياديگرترکيبات کربن باشد 4,633 393,149,954 Rls. 13,742 $
مجموع کل
82,998,395,023 ريال
مجموع کل
2,828,567 دلار
[1]