آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اينچه برون ترکيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 2,401,850 16,378,423,194 Rls. 543,007 $
2 12 1394 اينچه برون ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 78,482 13,566,130,487 Rls. 452,953 $
3 12 1394 اينچه برون ترکيه 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 39,578 7,892,741,703 Rls. 262,704 $
4 12 1394 اينچه برون ترکيه 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 102,895 6,777,312,380 Rls. 224,390 $
5 12 1394 اينچه برون ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 59,140 5,533,840,000 Rls. 191,152 $
6 12 1394 اينچه برون ترکيه 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 45,621 2,437,606,273 Rls. 81,422 $
7 12 1394 اينچه برون ترکيه 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 19,990 1,440,106,800 Rls. 47,667 $
8 12 1394 اينچه برون ترکيه 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 5,000 1,250,930,500 Rls. 44,195 $
9 12 1394 اينچه برون ترکيه 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 4,100 1,016,272,214 Rls. 35,522 $
10 12 1394 اينچه برون ترکيه 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 22,340 1,013,446,271 Rls. 36,002 $
11 12 1394 اينچه برون ترکيه 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 1,169 883,879,650 Rls. 29,571 $
12 12 1394 اينچه برون ترکيه 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 2,783 696,020,752 Rls. 23,084 $
13 12 1394 اينچه برون ترکيه 83021010 لولا براي در و پنجره دوجداره PVC و UPVC 1,434 165,005,660 Rls. 5,521 $
14 12 1394 اينچه برون ترکيه 83021090 سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 1,118 117,047,361 Rls. 4,158 $
15 12 1394 اينچه برون ترکيه 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 270 17,244,492 Rls. 571 $
مجموع کل
59,186,007,737 ريال
مجموع کل
1,981,917 دلار
[1]